Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Bijlagen bij COM(2017)797 - Voorstel voor een richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal
bijlage bij het document Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake de oprichting van een Europese pijler van sociale rechten, SWD(2017)206 final.
(9) Resolutie van het Europees Parlement van 19 januari 2017 over de Europese pijler van sociale rechten.
(10) Resolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2017 over arbeidsomstandigheden en onzeker werk.
(11) Advies SOC/542 van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 januari 2017. Comité van de Regio's, Advies over de Europese pijler van sociale rechten, 11 oktober 2017.
(12) C(2017) 2611 final en C(2017) 6121 final.
(13) Richtlijn 2006/54/EG (betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking)), Richtlijn 2000/43/EG (houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afkomst) en Richtlijn 2000/78/EG (tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep).
(14) Richtlijn 97/81/EG van de Raad (deeltijdarbeid), Richtlijn 1999/70/EG van de Raad (arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd), Richtlijn 2008/104/EG van de Raad (uitzendarbeid).
(15) COM(2017)563 final.
(16) Arbeidskrachtenenquête van de EU (EU-28, 2016).
(17) SWD(2017) 205 final.
(18) Zie de mededeling over de lancering (COM(2016) 127 final) en het verslag van de openbare raadpleging (SWD(2017) 206 final, blz. 18).
(19) Europees Parlement, Beleidsondersteunende afdeling A, (2016) Precarious Employment: Patterns, Trends and Policy Strategies in Europe.
(20) Eurofound (2015), New forms of employment, Publicatiebureau van de Europese Unie, Luxemburg; Eurofound (2017), Aspects of non-standard employment in Europe, Eurofound, Dublin
(21) Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects Internationaal Arbeidsbureau – Genève: IAO. 2016.
(22) OESO Employment Outlook 2014, "Non-regular employment, job security and labour market divide".
(23) Zie bijlage I bij de effectbeoordeling.
(24) De geselecteerde centrale indicatoren zijn hoofdzakelijk afkomstig van vergelijkende gegevensbronnen (Eurostat, OESO); als echter geen indicatoren voorhanden zijn, kan informatie aan nationale gegevens worden ontleend. De gedetailleerde lijst van indicatoren staat in de effectbeoordeling.
(25) SWD(2017) 205 final, blz. 25.
(26) SWD(2017) 205 final, blz. 21, 25 en voetnoot 50.
(27) Zie ook de mededeling van de Commissie — Een Europese agenda voor de deeleconomie, COM(2016) 356 final, deel 2.4.
(28) SWD(2017) 205 final, blz. 24.
(29) SWD(2017) 205 final, blz. 29.
(30) SWD(2017) 205 final, blz. 26.
(31) PB C […] van […], blz. […].
(32) PB C […] van […], blz. […].
(33) Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever om de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn (PB L 288 van 18.10.1991, blz. 32).
(34) Arresten van 3 juli 1986, Deborah Lawrie-Blum, Zaak 66/85; 14 oktober 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, Zaak C-428/09; 9 juli 2015, Balkaya, Zaak C-229/14; 4 december 2014, FNV Kunsten, Zaak C-413/13 en 17 november 2016, Ruhrlandklinik, Zaak C-216/15.
(35) Richtln 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstd (PB L 299 van 18.11.2003, blz. 9).
(36) Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PB L 209 van 25.7.1998, blz. 46).
(37) Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PB L 128 van 30.4.2014, blz. 1).
(38) Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1).
(39) Richtln 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstd (PB L 299 van 18.11.2003, blz. 9).
(40) Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen (PB L 80 van 23.3.2002, blz. 35).
(41) SWD(2017) 205 final, blz. 26.
(42) PB C 369 van 17.12.2011, blz. 14.
(43) PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.
 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.