Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Europees Parlement (EP) - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal
Europees parlement in Brussel
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

Sinds 17 januari 2017 is de Italiaanse christendemocraat Antonio Tajani voorzitter van het Europees Parlement. Het Bureau van het Europees Parlement in Nederland is het gezicht van het Europees Parlement in Nederland.

 

1.

Kerngegevens

Locatie (Stad)

Straatsburg, Brussel en Luxemburg

Locatie (Land)

Frankrijk, België en Luxemburg

Grondslag

Artikel 223-234 VwEU

Ingesteld

1952

Aard organisatie

Officiële instelling van de Europese Unie

adressen overige vestigingen

Locatie

Contactgegevens

Luxemburg

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxemburg

tel. + 352 / 4300 1

Straatsburg

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Straatsburg Cedex

tel. + 33 (0) 3 88 17 40 01

2.

Overzicht fracties

De volgende fracties hebben zitting in het Europees Parlement:

 
Naam fractieAfkorting
Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (fractie)ALDE
Europa van Naties en VrijheidENF
Europa van Vrijheid en Directe DemocratieEVDD
Europees Unitair Links/Noords Groen LinksGUE/NGL
Europese Conservatieven en HervormersECR
Fractie Europese VolkspartijEVP
Fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en DemocratenS&D
Groenen/Europese Vrije AlliantieGroenen/EVA
Niet-ingeschrevenenNI

3.

Taken

De belangrijkste taken van het Europees Parlement zijn:

  • wetgeving: het vaststellen van Europese wetten, samen met de Raad van ministers (op sommige terreinen heeft het parlement meer invloed; op andere minder)
  • begroting: het vaststellen van het budget van de Europese Unie, samen met de Raad van ministers
  • controle: het Europees Parlement controleert de activiteiten van de Europese Unie

Het Europees Parlement kan de benoeming van de Europese Commissie en haar voorzitter goed- of afkeuren, en kan de Europese Commissie ook tussentijds ontslaan.

Het Europees Parlement benoemt de Europese Ombudsman. De ombudsman behandelt klachten over het optreden van Europese instellingen waar burgers, bedrijven en instellingen de dupe van zijn. Europarlementariërs kunnen ook zaken bij de Ombudsman aankaarten.

4.

Werkwijze

De maandelijkse plenaire zittingen van het Europees Parlement vinden plaats in Straatsburg. De bijkomende voltallige zittingen worden gehouden in Brussel, waar ook de parlementaire commissies en andere ondersteunende organen van het Parlement zetelen.

Een voorstel om regelmatig actuele debatten in Brussel te houden, haalde in juli 2007 net geen meerderheid.

De 24 voertalen in het Parlement

Het Parlement werkt in de vierentwintig officiële talen van de Unie. Europarlementariërs spreken (meestal) in hun eigen taal en worden rechtstreeks vertaald in de 23 overige talen.

5.

Relatie met lidstaten

De nationale regeringen en parlementen hebben geen directe stem in het Europees Parlement. Wel hebben de leden van het Europees Parlement vrijwel altijd een relatie met een politieke partij uit het eigen land. Momenteel zijn er in het Europees Parlement acht fracties, en een aantal "niet-ingeschreven" leden. De fracties komen voort uit meer dan honderd nationale politieke partijen.

Zetels per land

De vertegenwoordiging van lidstaten in het Europees Parlement is gebaseerd op de bevolkingsgrootte van de lidstaten, waarbij de grootste landen wat minder en de kleinste landen wat meer zetels hebben dan hen op basis van het bevolkingsaantal zou toekomen; zo heeft elk land maximaal 96 en minimaal 6 zetels.

Zetels

Land(en) met dit aantal zetels

96

Duitsland

74

Frankrijk

73

Verenigd Koninkrijk, Italië

54

Spanje

51

Polen

32

Roemenië

26

Nederland

21

België, Griekenland, Hongarije, Portugal, Tsjechië

20

Zweden

18

Oostenrijk

17

Bulgarije

13

Denemarken, Finland, Slowakije

11

Ierland, Kroatië, Litouwen

8

Slovenië, Letland

6

Cyprus, Estland, Luxemburg, Malta

751

totaal

6.

Gevolgen Brexit

Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zullen 46 van de 73 Britse zetels worden achtergehouden voor mogelijke nieuwe lidstaten. Dat betekent dat het Europees Parlement na een Brexit in totaal 705 zetels zal hebben. De overige Britse zetels worden verdeeld over lidstaten die momenteel ondervertegenwoordigd zijn. Nederland zou in dat geval drie extra zetels krijgen.

7.

Relatie met Nederland

In het huidige Europese Parlement is Nederland vertegenwoordigd door 26 afgevaardigden op een totaal van 751 (3,5 procent van het totaal).

De Nederlandse Europarlementariërs worden regelmatig uitgenodigd in de Eerste en Tweede Kamer. Bij sommige beleidsonderwerpen hebben zij spreekrecht. Zo is het al enige jaren een praktijk dat de Nederlandse leden van het EP deelnemen aan het debat over de Staat van de Unie - een jaarlijks verslag van de regering over de positie van Nederland in de EU. Dankzij een wijziging in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, vastgesteld op 11 december 2007, kunnen de Nederlandse Europarlementariërs op uitnodiging van de Kamer officieel deelnemen aan de beraadslaging over een bepaald onderwerp.

Het Europees Parlement heeft twee keer een Nederlandse voorzitter gehad:

8.

Ontwikkeling invloed Europees Parlement

Het Europees Parlement is na een aarzelende start in 1952 aanzienlijk gegroeid, zowel in vorm als in invloed. In 1952, toen het Europees Parlement nog de 'Vergadering' heette, waarin uitsluitend nationale parlementsleden zitting hadden, kon alleen in theorie over een democratische volksvertegenwoordiging met een adviserende taak worden gesproken. De eerste stappen naar een reële invloed van het Europees Parlement werden in 1975 gezet, toen het Parlement de bevoegdheid kreeg om de ontwerpbegroting van de Raad te wijzigen of in haar geheel af te wijzen.

De volgende grote stap naar meer invloed werd in 1986 gezet: na de verdragswijziging die als de Europese Akte bekendstaat, werd het Europees Parlement bij het algemene wetgevingsproces betrokken in de vorm van de zogeheten samenwerkingsprocedure, die voornamelijk voor wetgeving met betrekking tot de gemeenschappelijke markt werd gebruikt.

Een andere belangrijke verandering was dat het Europees Parlement bij de goedkeuring van toetredingsverdragen met nieuwe lidstaten werd betrokken; dat betekent dat het Parlement nu een veto heeft over de overeenkomsten die door de Raad met de nieuwe lidstaten over hun toelating tot de Europese Unie worden gesloten.

De grootste uitbreiding van de invloed van het Europees Parlement tot nu toe kwam met de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht op 1 november 1993. Op een aantal beleidsterreinen maakte het Verdrag van Maastricht van het Europees Parlement een medewetgever naast de Raad.

De belangrijkste procedure op grond waarvan het Parlement deze grote invloed kan uitoefenen, is de medebeslissingsprocedure. Zoals de naam al zegt, is het voornaamste kenmerk van deze procedure dat een wetgevingsbesluit van de Europese Unie niet kan worden vastgesteld zonder dat de Raad en het Europees Parlement het over de goedkeuring eens worden.

Met de inwerkingtreding van het verdrag van Amsterdam in 1999 heeft het Europees Parlement meer bevoegdheden gekregen, met name dankzij een veel bredere toepassing van de medebeslissingsprocedure. Deze ontwikkeling in de richting van een versterking van de rol van het Parlement als medewetgever is verder doorgetrokken in het in 2003 in werking getreden verdrag van Nice, dat het Parlement tevens het recht heeft toegekend om bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen beroep in te stellen.

Door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 beslist het Europees Parlement (EP) op veel meer terreinen mee volgens de gewone wetgevingsprocedure. Dat geldt bijvoorbeeld op het gebied van landbouw, structuurfondsen, handelsbeleid en deels voor justitie, migratie en politiezaken.

Het EP mag nu ook over de hele begroting meebeslissen. Tot nu toe mocht dit alleen over de 'vrijwillige uitgaven' en bijvoorbeeld niet over de omvangrijke begrotingspost landbouwuitgaven. Het EP is dus vaker wetgever, samen met de Raad van Ministers.

9.

Hot issues

10.

Meer informatie

Factsheet Europees Parlement

internet website
inlichtingen
tel. +32 (0) 2 284 21 11
fax +32 (0) 2 284 69 74
adres Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles / Brussel (België)
omvang circa 751 personen
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.