Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Ondernemingen- en industriebeleid - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Ondernemingen- en industriebeleid

Bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid. In een wereld die voortdurend verandert, helpt de Europese Unie ondernemers zodat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en kunnen blijven concurreren. Vooral kleine en middelgrote bedrijven worden gesteund.

Inhoud

 1. In vogelvlucht
 2. Wie doet wat
 3. Meer informatie

1.

Ontwikkeling in vogelvlucht

De Europese Unie wil het bedrijfsleven en de industrie ondersteunen. De EU betaalt mee aan onderzoek en het gebruik van nieuwe technologie. Omdat voor alle bedrijven in alle EU-landen dezelfde regels gelden, wordt het ondernemen makkelijker gemaakt. Voor bedrijven moet het zo eenvoudig mogelijk zijn om in andere landen hun producten te verkopen, en de concurrentie aan te gaan met bedrijven uit de gehele Europese Unie.

In 2000 besloten de Europese leiders in Lissabon dat de EU de sterkste economie ter wereld moet worden. Daarvoor zijn onderzoek, nieuwe technieken, rekening houden met het milieu, economische groei en werkgelegenheid belangrijk. Dit werd de Lissabon-strategie genoemd. Sinds 2010 wordt voortgebouwd op de Lissabonstrategie in de vorm van de Europa 2020-strategie.

De kerndoelen van de Europa 2020-strategie zijn:

 • Meer onderzoek en ontwikkeling

  Investeringen in onderzoek van overheid en bedrijven moeten stijgen tot 3 procent van het bruto binnenlands product. Zowel de overheid als het bedrijfsleven moeten daaraan bijdragen.

 • Meer werkgelegenheid

  In 2020 moet 75 procent van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar betaald werk verrichten. Meer jongeren, ouderen, laaggeschoolden en legale immigranten moeten aan het werk.

 • Groene economische groei

  De zogenaamde 20/20/20-doelstellingen moeten worden gehaald: de uitstoot van broeikasgassen moet met 20 procent worden verminderd ten opzichte van 1990, de energie-efficiëntie moet met 20 procent worden verhoogd en 20 procent van de energie moet op duurzame wijze worden opgewekt.

 • Bevorderen van sociale insluiting

  Het aantal Europeanen dat op de grens van de armoede leeft, moet worden verminderd. Daardoor moet aan ten minste 20 miljoen mensen een uitweg uit het risico op armoede worden geboden.

 • Onderwijsniveau verhogen

  In 2020 moeten minder jongeren vroegtijdig de school verlaten; het aantal uitvallers moet onder de 10 procent komen te liggen. Daarnaast moet ten minste 40 procent van de jongeren een diploma in het hoger onderwijs halen.

Om deze doelen dichterbij te brengen presenteerde de Europese Commissie in september 2017 voorstellen voor een nieuw industriebeleid, die de Europese industrie moet helpen om wereldleider te blijven op het gebied van innovatie, digitalisering en het CO2-uitstootvrij maken van de economie.

Voornemens zijn onder meer:

 • een pakket om de cyberbeveiliging van de industrie te versterken
 • een voorstel voor een verordening over vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens, waardoor die gegevens vrij kunnen worden uitgewisseld
 • een initiatief om de werking van openbare aanbestedingen in de EU te verbeteren
 • initiatieven voor een evenwichtig en vooruitstrevend handelsbeleid en een Europees kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen die een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid of de openbare orde
 • een herziene lijst van kritieke grondstoffen, met als doel aanvoer daarvan naar de verwerkende industrie in de EU te verzekeren
 • nieuwe voorstellen voor een schone mobiliteit, waaronder strengere normen voor de CO2-uitstoot van auto's en bestelwagens

Het verminderen van de administratieve lasten

De Europese Commissie streeft ernaar regels en wetten te vereenvoudigen of af te schaffen. De administratieve lasten voor bedrijven moest vóór 2012 met een kwart zijn verminderd. Daarbij moest echter worden voorkomen dat het schrappen van Europese regels zou leiden tot nieuwe regels op nationaal niveau. Per saldo moesten er minder regels komen, de zogenoemde 'netto-aanpak'. Ook na 2012 hield de Europese Commissie zich bezig met het verminderen van de bureaucratie. Het wonen en werken in een ander EU-land moet minder administratieve lasten opleveren, zo werd gezegd in een voorstel van oktober 2013. Het Europees Parlement sloot zich hierbij aan.

Lees meer

2.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement een rol. De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure.

 

Europees Orgaan

Verantwoordelijke

Europese Commissie

Eurocommissaris voor interne markt, ruimtevaart, industrie, ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf

Parlementaire Commissie EP

parlementaire commissie Industrie, onderzoek en energie

Nederlands lid Commissie EP

Lid/leden


Plaatsvervanger(s)

Raad van de Europese Unie

Raad Concurrentievermogen: interne markt, industrie en onderzoek

Nederlandse afvaardiging Raad van de Europese Unie

Eric Wiebes (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat

Mona Keijzer (CDA), staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Invloed nationale parlementen

Het Nederlandse parlement heeft ook een rol in de totstandkoming van Europees beleid. Dat kan formeel op twee manieren. Ten eerste controleert de Staten-Generaal de minister of staatssecretaris die naar de Raad van de Europese Unie gaat om over het onderwerp te praten. Daarnaast kunnen nationale parlementen van de lidstaten binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden, vanuit het zogenoemde subsidiariteitsbeginsel.

 

Nederlands orgaan

Verantwoordelijke

Tweede Kamer

Vaste commissie voor Economische Zaken (EZ) - Tweede Kamer

Eerste Kamer

Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken (EZ)

Betrokken bij wetgeving en uitvoering

 

Betrokken instantie EU

Verantwoordelijke

Directoraat-Generaal

DG Ondernemingen en industrie

3.

Meer informatie

 

Achtergrondartikelen

Europese Unie

Algemeen overzicht EU

Factsheet Europees Parlement

Wetgevingsoverzicht

Statistiek

Artikelen Eurostat

Tabellen Eurostat

Inhoud

 • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.