Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Woningcorporaties en de dienstenrichtlijn - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Woningcorporaties en de ...

De "dienstenrichtlijn" streeft ernaar een interne markt voor diensten tot stand te brengen door de vrijheid van vestiging van dienstverleners in andere lidstaten, en het vrije verkeer van diensten tussen de lidstaten onderling, te vergemakkelijken. Deze richtlijn heeft ook ten doel de keuzemogelijkheden voor de afnemers van diensten uit te breiden en ervoor te zorgen dat consumenten en ondernemingen die van diensten gebruik maken, diensten van betere kwaliteit aangeboden krijgen.

Deze richtlijn is een onderdeel van de "strategie van Lissabon" en streeft vier belangrijke doelstellingen na met het oog op de verwezenlijking van de interne dienstenmarkt:

  • de vrijheid van vestiging en van dienstverlening binnen de EU vergemakkelijken;
  • de rechten van de afnemers van diensten versterken;
  • de kwaliteit van de diensten verbeteren;
  • een effectieve administratieve samenwerking tussen de lidstaten tot stand brengen.

Deze richtlijn stelt een algemeen juridisch kader ter vergemakkelijking van zowel de uitoefening van de vrijheid van vestiging van dienstverleners als het vrije verkeer van diensten vast, met waarborging van een hoge kwaliteit van de diensten.

De richtlijn zorgt voor een algemeen juridisch kader voor iedere dienst die tegen vergoeding geschiedt (met uitzondering van bepaalde sectoren) en houdt hierbij rekening met de specifieke kenmerken van bepaalde activiteiten of beroepen.

De lidstaten hadden tot eind 2009 de tijd om de dienstenrichtlijn te implementeren. Die implementatiewetgeving in Nederland heeft uiteindelijk de vorm gekregen van twee wetten: een Dienstenwet en de Aanpassingswet. De Dienstenwet zorgt ervoor dat de hoofdverplichtingen uit de Europese Dienstenrichtlijn worden ingepast in de bestaande Nederlandse wetgeving of in aparte regelgeving. De Aanpassingswet past (sector)specifieke wetgeving aan voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet.

1.

Effect op de Nederlandse woningcorporaties

Bepaalde sociale diensten (met betrekking tot sociale huisvesting, kinderzorg en ondersteuning van personen in nood) zijn van de werkingssfeer van de richtlijn uitgesloten. Echter, woningcorporaties maken gebruik van verschillende diensten die onder de richtlijn vallen, zoals bouwdiensten en de diensten van ambachtslieden. De dienstenrichtlijn zal leiden tot toenemende concurrentie in de dienstensector. Hierdoor kunnen woningcorporaties in de toekomst wellicht profiteren van lagere prijzen voor verschillende diensten.

2.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Op Europees niveau is de totstandkoming van deze richtlijn niet meer te beïnvloeden, aangezien deze is aangenomen en de implementatietermijn al is verstreken.

3.

Stakeholders

Op Europees niveau is de voornaamste stakeholder de Europese Commissie, die als hoeder van het Verdrag waakt over de overeenstemming van nationale regelgeving met de richtlijn. De dienstenrichtlijn is opgesteld door het Directoraat-generaal Interne markt, onder verantwoordelijkheid van voormalig Eurocommissaris Frits Bolkestein. De huidige Commissaris is Elzbieta Bienkowska.

4.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.