Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Woningcorporaties en Publiek-Private samenwerking - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Woningcorporaties en ...

Publiek-private samenwerking is al vijftien jaar lang sterk in opkomst. Overheidsinstellingen maken er steeds vaker gebruik van doordat zij vaak gedwongen zijn te bezuinigen. Door samenwerking met de private sector kunnen ze van de knowhow van ondernemingen profiteren en bij alle fasen van een project geld besparen.

Publiek-Private Samenwerking (PPS) is een samenwerkingsvorm tussen de publieke sector en een of meer private ondernemingen. In tegenstelling tot openbare aanbestedingen, waarbij de aanbestedende overheid de uitvoering gedetailleerd vastlegt in een bestek, bemoeit de overheid zich bij PPS-constructies niet met de inhoud en stuurt volledig aan op het gewenste einddoel (de 'output'). Op deze wijze hebben de marktpartijen alle vrijheid om naar eigen inzicht de uitvoering (de 'input') vorm te geven. De marktpartij wordt voor een lange periode gecontracteerd om niet alleen te ontwerpen, te bouwen en/of te beheren, maar vaak ook om het project te financieren. Dit neemt vaak de vorm aan van de gunning van concessies. Om de rechtszekerheid en concurrentie te vergroten bij de gunning van concessies, heeft de Europese Commissie in december 2011 een voorstel voor een nieuwe richtlijn gepresenteerd. Deze nieuwe aanbestedingsrichtlijnen zijn in maart 2014 in werking getreden.

Er bestond lang discussie over de vraag of woningcorporaties aan de Europese aanbestedingsplicht moeten voldoen. Men gaat er nu vanuit dat dit in de meeste gevallen niet zo is. Woningcorporaties kunnen echter wel met deze regels te maken krijgen, bijvoorbeeld via publiek-private-samenwerking, als ze zelf willen tenderen op een aanbesteding van een gemeente of als ze vastgoed anders dan sociale woningbouw willen ontwikkelen.

Voortgang dossier

In 2007 heeft de Commissie een communicatie uitgebracht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten op ge´nstitutionaliseerde publiek-private samenwerking (ge´nstitutionaliseerde PPS). In deze communicatie beschrijft de Commissie hoe de communautaire bepalingen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten toegepast moeten worden bij de totstandkoming en de werking van ge´nstitutionaliseerde publiek-private samenwerkingsverbanden. Daarnaast dient de mededeling als vergroting van de rechtszekerheid en met name als antwoord op de zorgen die bij herhaling worden geuit ten aanzien van de toepassing van het Gemeenschapsrecht op de deelname van private partners aan ge´nstitutionaliseerde PPS, waardoor deze formule volgens sommigen oninteressant of zelfs onmogelijk wordt. Met deze mededeling werd geen nieuwe wet- en regelgeving ingevoerd.

In 2011 is er een nieuw voorstel geschreven voor de concessie-richtlijn welke in februari 2014 is aangenomen als richtlijn 2014/23 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten. De Commissie hoopt deze richtlijn in de toekomst nog uit te breiden naar een richtlijn die ook de dienstensector zal omvatten.

1.

Effect op woningcorporaties

Voorheen golden er geen specifieke regels voor concessies, enkel de algemene principes van de Europese Verdragen op het gebied van non-discriminatie en transparantie. In het voorstel van de Europese Commissie staan duidelijke regels over de procedure bij de gunning van concessies. De regels dienen grotere rechtszekerheid te bewerkstelligen en de grensoverschrijdende mededinging naar concessies te vergroten, door nationaal favoritisme tegen te gaan.

Om de rechtszekerheid te vergroten, moeten scherpere definities duidelijk maken wanneer concessies onder de richtlijn vallen. Belangrijk is de eis dat het bedrijf dat de concessie wint een operationeel risico neemt bij het uitvoeren van de concessie. Verder verduidelijkt het voorstel in welke gevallen publiek-publieke samenwerkingsverbanden onder de richtlijn vallen en onder welke condities het contract tussentijds mag worden aangepast, zonder dat er een nieuwe gunningsprocedure gestart moet worden. Het zal niet nodig zijn een nieuwe gunningsprocedure te starten, wanneer de aanpassingen minder dan 5% van de totale waarde van het contract betreffen.

Om de transparantie en daarmee de concurrentie te vergroten, moeten concessies ter waarde van meer dan Ç 5 miljoen gepubliceerd worden in het Publicatieblad van de EU. Er moeten ook duidelijke en objectieve selectiecriteria worden opgesteld voor de beslissing aan wie de concessie te gunnen. De inhoud daarvan is vrij, zolang de criteria maar gerelateerd zijn aan de inhoud van de concessie. De minimumdeadline voor de procedure is 52 dagen. Daarnaast voorziet de richtlijn ook in rechtsmiddelen in het geval van overtreding van de regels.

2.

Be´nvloedingsmogelijkheden

Het is niet meer mogelijk dit proces te be´nvloeden omdat de richtlijn inmiddels is aangenomen.

3.

Stakeholders

Binnen de Europese Commissie is het DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en MKB van eurocommissaris Elżbieta Bieńkowska verantwoordelijk voor het onderwerp.

4.

Europees dossier

5.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquŕte. De uitkomst van deze enquŕte wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquŕte. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.