Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Woningcorporaties en integratie van migranten - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Woningcorporaties en integratie van ...

Over het onderwerp integratie van migranten uit derde landen wordt in de lidstaten veel gediscussieerd. De meeste lidstaten hebben te maken met migratie uit derde landen en integratie vraagstukken. Over de jaren heen zijn er in de lidstaten verscheidene aanpakken ontwikkeld om het hoofd te bieden aan de integratieproblematiek. Sinds 1999 tracht de EU gezamenlijke aanpakken voor integratie te ontwikkelen en ervaringen uit te wisselen, waarbij financiële ondersteuning een belangrijke rol speelt.

Op hoofdlijnen zijn de volgende stappen gezet:

2011

 • • 
  voorstel van de Commissie voor de ontwikkeling van een Europese agenda voor de integratie van non-EU-migranten wordt gelanceerd met als doel de economische, sociale, culturele en politieke deelname van migranten te vergroten, vooral op lokaal niveau

2014

 • • 
  herbevestiging van de intentie om de Common Basic Principles the implementeren in de lidstaten en op EU-niveau in de JBZ-raad

2015

 • • 
  Mededeling van de Commissie over de Europese Agenda op migratie, COM (2015) 510

2016

 • • 
  Mededeling van de Commissie over de implementatie van de Europese Agenda op Migratie, COM (2016) 85
 • • 
  Partnerschappen rondom integratie en migratie als deel van de stedelijke agenda
 • • 
  Initiatiefrapport commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) over de situatie in het Middelandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie

2017

 • • 
  Mededeling van de Commissie over een effectief terugkeerbeleid van vluchtelingen, COM (2017) 0200.
 • • 
  Rapport COM (2017) 131 van de Commissie over de implementatie van (EU) 2016/369 betreft het verschaffen van noodhulp.
 • • 
  Oprichting van Europees Migranten Advies Bestuur, een projectteam dat bestaat uit vijf personen die voor de stad Amsterdam werken. Zij zijn gekozen vanwege de relevante achtergrondkennis over integratie.
 • • 
  3rd Working Conference on the Inclusion of Migrants and Refugees. Deze vond plaats in Amsterdam op 17 mei.

Volgens Housing Europe is het van belang dat bij de aanpak van migratie ook aandacht is voor tijdelijke huisvesting en de benodigde huisvesting op lange en middellange termijn. Housing Europe onderstreept het belang van integratie en huisvesting als antwoord op toenemende migratiestromen.

1.

Effect op de Nederlandse woningcorporaties

Corporaties zijn actief in wijken en buurten waar het integratievraagstuk een rol speelt. Integratie is daarom een belangrijk onderwerp voor de woningcorporaties. Niettemin valt er op korte termijn vanuit Brussel geen specifieke wetgeving op het vlak van integratie te verwachten, daar de verscheidenheid tussen de landen te groot is en de druk vanuit de interne markt (economie) te laag. De tendens in de komende jaren zal nog altijd zijn om ervaringen uit te wisselen. Woningcorporaties kunnen bezien in hoeverre Europese subsidies (het Europese integratiefonds) activiteiten op het vlak van integratie zouden kunnen bevorderen.

Housing Europe heeft in september 2016 een paper geschreven dat de knelpunten en potentiële oplossingen identificeert betreft de integratie van vluchtelingen en niet-EU migranten door middel van huisvesting. 'Housing, migration and integration' dient als basis voor discussies op een conferentie georganiseerd door 'The Partnership on Integration of Migrants and Refugees of the Urban Agenda for the EU.'

Het document beschrijft onder andere de juridische achtergrond en de initiatieven van de Europese Unie tot dusverre, de knelpunten die de lidstaten kunnen verwachten, best practices en de uitdagingen om meer uit EU beleid, EU financiering en het delen van kennis te halen.

2.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Dit zijn dossiers die zich verder ontwikkelen en tot verdere beleidsvorming leiden. Daarom is het zinvol om de inbreng van het standpunt van de woningcorporaties bij de Europese Commissie en het Europees Parlement in de gaten te houden.

3.

Stakeholders

Op Europees niveau is de voornaamste stakeholder de Europese Commissie, die het beleid op het vlak van integratie van migranten uit derde landen aan het ontwikkelen is. Integratiebeleid valt binnen het Directoraat-generaal Migratie, binnenlandse zaken en burgerzaken onder verantwoordelijkheid van Eurocommissaris Dimitris Avramopoulos.

4.

Meer informatie

 
 • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.