Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

Interreg is een financieel stimuleringsprogramma dat beoogt Europese territoriale samenwerking te bevorderen. Interreg verleent subsidies aan creatieve, vernieuwende projecten op het gebied van Europese samenwerking aan duurzame ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Op 6 oktober 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een verordening die vorm moet gaan geven aan Interreg in de begrotingsperiode 2014-2020. Deze periode is de vijfde Interreg-periode en wordt daarom Interreg V genoemd.

In lijn met het nieuwe Europese Cohesiebeleid 2014-2020 en de doelen van Europa 2020 is Interreg hervormd om het gebruik van subsidies nog effectiever en grootschaliger te maken. De voornaamste elementen van de hervorming zijn concentratie, simplificatie en resultaatgerichtheid. Interreg V is gebaseerd op elf investeringsprioriteiten die zijn neergelegd in de EFRO-Verordening (Verordening 1301/2013). Onder deze prioriteiten vallen onder andere onderzoek en innovatie, duurzaam transport, koolstofarme economie, milieu- en hulpbronnenefficiëntie, en het tegengaan van klimaatverandering.

Interreg V heeft een totaalbudget van 10.1 miljoen euro, verspreid over meer dan 100 coöperatieprogramma's op regionaal en territoriaal gebied.

Net als gedurende de begrotingsperiode 2007-2013 (Interreg IV), zal Interreg in de periode 2014-2020 (Interreg V) gericht zijn op drie verschillende vormen van samenwerking:

  • Grensoverschrijdende samenwerking (Interreg A)
  • Transnationale samenwerking (Interreg B)
  • Interregionale samenwerking (Interreg C)

Territoriale samenwerkingsprogramma´s onder Interreg A en B moeten zich richten op maximaal vier thematische doelstellingen uit de lijst van doelstellingen in artikel 9 van het Commissievoorstel voor een algemene verordening betreffende Gemeenschappelijke Strategische Kaderfondsen (GSK-fondsen).

Voor Nederland betekent dit concreet het volgende. Onder Interreg A vallen de programma’s NL-Duitsland, grensregio Vlaanderen–NL, de Euregio Maas-Rijn en het maritiem programma van België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het totale budget, als voorgesteld door de Commissie, voor deze vorm van samenwerking is € 6,6 miljard. In 2007-2013 was het totale budget voor deze programma´s € 169,2 miljoen. De vier programma´s waarin Nederland participeert richten zich vooral op de volgende vier thema´s:

  • Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;
  • Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken;
  • Bescherming van het milieu en bevordering van efficiënt gebruik van hulpbronnen;
  • Bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit.

Onder Interreg B valt het programma Noordwest Europa (NWE) en het programma Noordzee (NSR). Het betreft hier internationale samenwerkingsprojecten tussen regio’s in veel grotere gebieden dan in de onder Interreg A genoemde regio’s. Binnen het transnationale programma Noord West Europa zijn samenwerkingsprojecten mogelijk tussen regio’s in (delen van) zeven lidstaten: België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Binnen het Noordzee-programma komen de volgende Nederlandse regio´s in aanmerking voor subsidies: Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe. Het totale budget, zoals is voorgesteld door de Commissie voor deze vorm van samenwerking is € 2,4 miljard voor de periode 2014-2020. Welk deel hiervan naar de bovenstaande programma’s gaat, is nog niet bekend. In 2007-2013 ontving Nederland voor deze programma’s € 77,8 miljoen. Bovenstaande programma´s richten zich op dezelfde thema´s als Interreg A programma´s met uitzondering van het thema werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit. Bovendien zal het Noordzee-programma zich tevens richten op het thema ´duurzaam transport´.

Onder Interreg C valt het Interreg IVC programma, dat de gehele Europese Unie omvat. Doel van het programma is het uitwisselen van ervaringen en het gezamenlijk ontwerpen van benaderingen en instrumenten die de effectiviteit van regionale ontwikkeling versterken en die bijdragen aan de economische modernisering. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld samenwerkende autoriteiten en actoren op regionaal en lokaal niveau uit de 27 Europese lidstaten plus Noorwegen en Zwitserland zijn. Het totale budget voor deze vorm van samenwerking is 700 miljoen voor de periode 2014-2020.

Projecten in het kader van ‘Europese territoriale samenwerking worden gefinancierd door het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO).

1.

Effect op de Nederlandse woningcorporaties

De Nederlandse woningcorporaties hebben tot taakstelling duurzaam en betaalbaar wonen te realiseren in leefbare buurten en woonkernen. Via de Interreg programma’s bestaat de mogelijkheid om Europese cofinanciering te krijgen voor projecten die gerelateerd zijn aan sociale huisvesting. Zo kreeg Interreg Vlaanderen-Nederland in maart 2018 een bedrag van € 1.774.587,67 ter cofinanciering van het project ‘Beton naar Hoogwaardig Beton’, waarmee beoogd wordt de productie van beton duurzamer te maken.

2.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Het Interreg-programma 2014-2020 is als Verordening in werking getreden, waardoor er geen beïnvloedingsmogelijkheden op het beleidsmatige aspect meer zijn. Wel zijn er geregeld calls geopend voor het Interreg project.

3.

Stakeholders

Op Europees niveau is de voornaamste stakeholder de Europese Commissie, die beleidsmatig verantwoordelijk is voor de besteding van de gelden. De uitvoering wordt overgelaten aan de lidstaten. De structuurfondsen vallen onder de verantwoordelijkheid van Directoraat-generaal Regio, onder leiding van Eurocommissaris Corina Cretu valt.

In het Europees Parlement is de parlementaire commissie voor Regionale Ontwikkeling hoofdverantwoordelijk voor structuurfondsen, zoals het EFRO. In de Raad worden structuurfondsen behandeld door de Raadsformatie Regionaal Beleid.

4.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.