Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Europees Sociaal Fonds (ESF ...

Duurzame inzetbaarheid is het gemotiveerd, gezond en productief houden van medewerkers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Dit is een aangelegenheid die zowel de medewerker als de werk- of opdrachtgever aangaat. Eén van de doelen van de Europese Unie (EU) is het stimuleren en verbeteren van de werkgelegenheid in Europa. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in de kansen van mensen op de arbeidsmarkt.

1.

Europees Sociaal Fonds

Het ESF maakte deel uit van het oorspronkelijke Verdrag waarbij in 1957 de Europese Economische Gemeenschap werd opgericht. Men wilde op die manier werkgelegenheid promoten en de werknemers meer kansen bieden. Vijftig jaar later is werkgelegenheid nog steeds een topprioriteit. De Europese inspanningen zijn geëvolueerd. Ze zijn gericht op de nieuwe uitdagingen en willen alle burgers betere kansen bieden. Door te investeren in medewerkers wordt gezorgd dat zij zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt. Middels aandacht voor vitaliteit, scholing en sociale innovatie, ondersteunt het ESF de mobiliteit van deze mensen op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst. Het ESF is voor de EU het belangrijkste instrument voor werkgelegenheid en sociale inclusie: mensen aan een (betere) baan helpen, kansarmen een plaats geven in de maatschappij en iedereen evenveel kansen geven. Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

O&O-fondsen (opleiding en ontwikkeling) en samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen subsidie aanvragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring of pilots ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

2.

Focus op de lidstaten

Mensen in alle regio’s van de Europese Unie profiteren van het ESF. Vanzelfsprekend worden de fondsen vooral geconcentreerd op de minst ontwikkelde regio’s en lidstaten, die driekwart van alle fondsen ontvangen. Het zijn echter niet alleen de werknemers uit armere regio’s die steun nodig hebben. In de hele Europese Unie moeten mensen zich voorbereiden op de arbeidsmarkt — hoe ze er toegang toe krijgen en hoe ze vooruitgang kunnen boeken. Daarom ondersteunt het ESF mensen in alle regio’s van de Europese Unie.

3.

Invloed op de werknemer

Vandaag staan meer dan 200 miljoen werknemers in Europa voor vele uitdagingen — de vraag naar nieuwe vaardigheden, computertechnologie, globalisering, moeilijkheden voor jongeren om een eerste baan te vinden, de vergrijzing van de Europese samenlevingen enzovoorts. Een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse samenleving is dat de leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan steeds hoger wordt. Maatregelen waarmee we ondersteunen dat mensen nu en in de toekomst langer gezond, gemotiveerd en productief kunnen werken zijn daarom van groot belang. Dit thema kent onderdelen in het ESF-programma die dit ondersteunen, te weten subsidie voor bedrijven en instellingen en subsidie voor regio’s en sectoren. Subsidie voor bedrijven en instellingen is bedoeld voor arbeidsorganisaties die advies inwinnen op het gebied van bevordering van duurzame inzetbaarheid. Subsidie voor regio’s en sectoren richt zich op het versterken van (inter)sectorale en regionale structuren ten behoeve van duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de betreffende sector en/of regio.

4.

Financiering

Voor de programmeringsperiode 2014-2020 is ESF-financiering beschikbaar ter ondersteuning va acties gericht op onder meer het bevorderen van duurzame en hoogwaardige werkgelegenheid en sociale inclusie door middel van, met name:

  • de investeringsprioriteit voor 'aanpassing van werknemers, ondernemingen en ondernemers aan verandering' door het ontwerpenen invoeren van innovatieve en productievere vormen van arbeidsorganisatie, met inbegrip van gezondheid en veiligheid op het werk, opleiding, opleidingsprogramma's, mainstreaming van goede werkwijzen, enz.
  • verlenging van het arbeidsleven in goede gezondheid, door de ontwikkeling en invoering van maatregelen ter bevordering van een gezonde omgeving en geestelijk welzijn op het werk. Dit kan worden ondergebracht bij de investeringsprioriteit voor 'actief en gezond ouder worden'

5.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.