Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Woningcorporaties en LIFE+ - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Woningcorporaties en LIFE+

Het LIFE+ programma is een van de instrumenten die de EU ter beschikking heeft om haar milieubeleid verder te ontwikkelen. Het programma richt zich voornamelijk op veelbelovende projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van milieubesparende innoverende technieken.

Het Life+ Programma

LIFE+ is een Europese cofinancieringsregeling voor natuur- en milieuprojecten, zoals voor klimaatverandering, natuur en biodiversiteit, milieu en gezondheid, kwaliteit van leven, natuurlijke hulpbronnen en afvalstoffen. Het eerste programma werd in mei 2007 aangenomen (Verordening (EG) nr. 614/2007) en liep tot 2013. Het budget voor de periode 2014-2020 is € 3,46 miljard (Verordening (EG) nr. 1293/2013).

Het nieuwe LIFE+ programma bestaat uit twee hoofdonderdelen:

  • • 
    Milieubeleid
  • • 
    Klimaatactie

Zowel publieke als private instanties en bedrijven kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Het gaat om een cofinancieringsregeling waarbij maximaal 50% van de projectkosten worden vergoed. De financieringsprioriteiten binnen het programma worden om de twee jaar herzien aan de hand van de milieu en klimaatdoelstellingen van de EU.

1.

Effect op de Nederlandse woningcorporaties

De Nederlandse woningbouwcorporaties kennen als taakstelling ‘duurzaam en betaalbaar wonen in leefbare buurten en woonkernen’. Het LIFE+ programma kan een nuttige bijdrage leveren om het element ‘klimaatactie’ uit deze taakstelling te verwezenlijken.

Projecten door woningbouwcorporaties vallen onder zowel de LIFE+ pijler ‘Milieubeleid’ als onder ‘Klimaatactie’. Denk hierbij aan onderwerpen zoals klimaatverandering, waterkwaliteit, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, stadsmilieu, geluidsoverlast, chemische stoffen, afval, natuurlijke hulpbronnen en 'innovatieve' strategische benaderingen. Ook kan gedacht worden aan bijvoorbeeld projecten waarbij nieuwe groenstroken worden aangelegd in stedelijke gebieden, of het terugdringen van geluidsoverlast. Ook kan er gedacht worden aan informatiecampagnes rond milieuvraagstukken en meer specifiek de beïnvloeding van burger/consumentengedrag ten aanzien van milieuvervuiling, energieverbruik en afval.

Om gebruik te maken van de fondsen die beschikbaar zijn onder LIFE+ moet gereageerd worden op de calls van LIFE+. Gedurende 2018 openen er nieuwe calls.

Voor potentiële toekomstige kandidaten worden ieder jaar informatiesessies georganiseerd in alle lidstaten.

Nederland is één van lidstaten die heeft besloten om zelf haar prioriteiten te stellen bij het aanvragen van Life+ subsidies. Het nationale overzicht geeft duidelijk weer op welke gebieden Nederland zich wil toeleggen. Het hele proces is te volgen op de website van het LIFE+ programma.

2.

Veranderingen ten opzichte van het oude LIFE programma

De Commissie heeft voor de periode 2014-2020 de investeringen verdrievoudigd, waardoor er nu € 3,46 miljard beschikbaar is voor het nieuwe LIFE programma. Hiervan is € 864 miljoen beschikbaar voor het sub-programma ´LIFE Klimaatactie´. De Commissie wil haar prioriteiten voor meerjarige werkprogramma's die in overleg met de lidstaten worden vastgesteld duidelijker vaststellen. Daarnaast wil de Commissie nieuwe mogelijkheden creëren om programma's op grotere schaal uit te voeren via "geïntegreerde projecten" die kunnen helpen andere EU-, nationale en private middelen in te zetten voor milieu- en klimaatdoelstellingen. Zij hoopt zo een hefboomeffect te creëren.

Met het subprogramma voor klimaatactie streeft de Commissie naar bewustmaking, communicatie en samenwerking op het gebied van acties voor de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering en de verspreiding van zulke acties. Daarnaast steunt de Commissie middels het subprogramma voor milieu innovatievere oplossingen voor een coherent en sectoroverkoepelend milieubeleid. Het programma zal zich ook bezig houden met de ontwikkeling en verspreiding van beste praktijken, onder meer in het kader van biodiversiteit en bewustmakingscampagnes.

3.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Jaarlijks worden door de Europese Commissie strategische prioriteiten voor de subsidieronde vastgesteld. Deze zijn te beïnvloeden via comitologie, waarbij de Nederlandse vertegenwoordiger de Nederlandse prioriteiten inbrengt.

De LIFE 2014-2020 verordening is al aangenomen. De verordening is daarom niet meer te beïnvloeden. Ook het werkprogramma voor de periode 2014-2017 is op 19 maart 2014 aangenomen. In de periode tot 2020 zal nog wel het werkprogramma 2018-2020 overeengekomen moeten worden. Dit zal nieuwe beïnvloedingsmogelijkheden scheppen.

Wanneer het werkprogramma gecreëerd is, zal duidelijk zijn wanneer er weer calls openen.

4.

Stakeholders

Op Europees niveau is de voornaamste stakeholder de Europese Commissie, die verantwoordelijk is voor de besteding van de gelden. Het LIFE+ programma is binnen de Europese Commissie neergelegd bij het Directoraat-Generaal Milieu, en het Directoraat-Generaal Klimaat onder verantwoordelijkheid van Commissaris Karmenu Vella en Miguel Areas Cañete. Het programma LIFE+ valt onder afdeling E.4, met als afdelingshoofd de heer Hervé Martin.

5.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.