Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Sint Servatius - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Sint Servatius

Sint Servatius

De toekenning van staatssteun is in alle Europese economische sectoren onderworpen aan EU wet- en regelgeving. Vanwege het feit dat woningcorporaties staatssteun ontvangen voor hun sociale huisvestingsactiviteiten is het van groot belang dat woningcorporaties rekening houden met deze EU-regels.

Om die reden is deze uitspraak van het Europese Hof van Justitie (EHJ) zeer opmerkelijk. Hier heeft een Nederlandse woningstichting beroep gedaan op EU-regels om haar belangen te beschermen tegen voor haar belemmerende Nederlandse wetgeving. Het gaat om een zaak tussen de minister van Wonen, Wijken en Integratie aan de ene kant, en Woningstichting Sint Servatius Maastricht aan de andere.

Sint Servatius wilde een grensoverschrijdend bouwproject in Luik (België) uitvoeren, maar de minister weigerde daarvoor de benodigde toestemming te verlenen. Volgens de minister mocht Sint Servatius enkel activiteiten verrichten die in het belang waren van de volkshuisvesting van Nederland, en daar was volgens de minister in dat geval geen sprake van. De corporatie oordeelde dat dit een inbreuk was op het vrij verkeer van kapitaal (Artikel 56 EG) en stapte naar de rechtbank in Maastricht. Deze gaf de corporatie gelijk, waardoor de minister in beroep ging bij de Raad van State. Deze stelde vervolgens een aantal vragen aan het Hof van Justitie over de toepassing van EU-recht in deze situatie.

In het kader van Europees recht ging het er namelijk om dat de minister van mening was dat de uitzondering op het vrij verkeer van kapitaal (Artikel 58 EG) van toepassing zou zijn wegens de speciale rol die corporaties hebben op de Nederlandse huisvestingsmarkt. Verder was de minister van mening dat, vanwege het feit dat Sint Servatius een dienst van algemeen economisch belang uitoefende in de zin van Artikel 86(2) EG, niet alleen een inbreuk op staatssteun regels kon rechtvaardigen, maar ook die op regels betreffende het vrij verkeer van kapitaal.

De uiteindelijke mening van het EHJ was, ten eerste, dat het feit dat corporaties toestemming moeten vragen voor grensoverschrijdende activiteiten in strijd is met Artikel 56 als de verlening van toestemming niet gebaseerd is op objectieve criteria, die niet-discriminerend en vooraf kenbaar zijn, waarmee een grens kan worden gesteld aan de wijze van uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid van de nationale autoriteiten. Omdat het hier ging om een prejudiciële vraag, kon het EHJ verder niet oordelen of de Nederlandse wetgeving daadwerkelijk binnen deze interpretatie viel of niet. Het EHJ mag nooit nationale wetgeving toetsen aan EU-recht, maar uitsluitend EU-recht verduidelijken en interpreteren.

Ten tweede stelde het EHJ dat de toestemming voor het bouwproject niets te maken had met het feit dat Sint Servatius een dienst van algemeen economisch belang uitoefent, en dat daarom Artikel 86(2) niet van toepassing is op deze situatie.

Hieruit is dus duidelijk te zien hoe een Nederlandse woningstichting beroep heeft kunnen doen op EU-regels om haar belangen te beschermen. Dit is opmerkelijk omdat het meer gebruikelijk is dat de lidstaten en de Commissie het oneens zijn over de toepassing van EU-recht.

Meer informatie over deze zaak zie: verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 27 december 2007. Het arrest van de Europese Hof van Justitie C-567/07 minister voor Wonen, Wijken en Integratie tegen Woningstichting Sint Servatius vindt u hier.

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.