Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Europese Strategie voor Personen met een Handicap - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Europese Strategie voor Personen ...

Één op de zes mensen in de Europese Unie heeft een milde tot ernstige handicap. Daardoor kunnen in totaal ongeveer 80 miljoen mensen vaak niet volledig aan de samenleving en de economie deelnemen. Dat komt vaak ook door de houding van de omgeving. Bij mensen met een handicap ligt, gedeeltelijk door beperkte toegang tot werkgelegenheid, het armoedepercentage 70% boven het gemiddelde. Daarom heeft de Europese Commissie in 2004 het eerste Actieplan voor Personen met een Handicap gepresenteerd. Zo wilde de Commissie de baankans, de toegankelijkheid van voorzieningen en de mogelijkheden voor zelfstandig wonen voor gehandicapten verbeteren. In november 2010 presenteerde de Commissie de strategie ter verbetering van de positie van gehandicapten in Europa voor de periode 2010-2020. Deze nieuwe strategie identificeert acht essentiële actieterreinen: toegankelijkheid, participatie, gelijkheid, werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, sociale bescherming, gezondheid en externe actie.

Een van de maatregelen die hier uit voortvloeit is de European Accessibility Act (Europese Toegankelijkheidsakte, COM (2015) 615) van de Europese Commissie. De Commissie heeft het voorstel voor deze Act ingediend op 2 december 2015, en het is tot op heden nog niet aangenomen. Toegankelijkheid is een van de pilaren van de voorgestelde strategie. Sinds 2003 zijn er verschillende maatregelen genomen om gebouwen en transport beter toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Het doel van de Europese toegankelijkheidsakte is om de bereikbaarheid van goederen en diensten voor minder valide personen te verbeteren. In 2012 heeft de Europese Commissie een consultatie gehouden met betrekking tot de Europese Toegankelijkheidsakte.

Toegankelijkheid houdt in dat mensen met een handicap op gelijke voet met anderen toegang hebben tot de fysieke omgeving, vervoer, informatie- en communicatietechnologie en andere faciliteiten en diensten. Er zijn nog steeds veel obstakels waardoor mensen met een handicap niet ten volle hun grondrechten, waaronder hun rechten als burger van de Unie, kunnen uitoefenen en in hun participatie aan de samenleving op voet van gelijkheid met anderen beperkt worden. Tot deze rechten behoort onder meer het recht op keuze van de woonplaats en leefwijze. De Commissie zal eraan werken:

  • • 
    De obstakels te overwinnen voor de uitoefening van hun rechten als persoon, consument, student, economische en politieke speler; de problemen in verband met de intra EU-mobiliteit aan te pakken en het gebruik van het Europees model van de gehandicaptenparkeerkaart te vergemakkelijk en bevorderen.
  • • 
    De overgang van institutionele naar gemeenschapsgerichte zorg te bevorderen door gebruik van de Structuurfondsen en het Europees Fonds voor plattelandsontwikkeling ter ondersteuning van de ontwikkeling van gemeenschapsgerichte diensten en sensibilisering voor de situatie van mensen met een handicap die in tehuizen verblijven, met name kinderen en bejaarden.
  • • 
    De toegankelijkheid te verbeteren van organisaties, activiteiten, evenementen, ontmoetingsplaatsen, goederen en diensten, waaronder audiovisuele diensten, op het gebied van sport, vrije tijd, cultuur en recreatie; de deelname aan sportevenementen en de organisatie van specifieke sportevenementen voor personen met een handicap te bevorderen; wegen te verkennen om het gebruik van gebarentaal en braille in de omgang met de EU-instellingen te vergemakkelijken; de toegankelijkheid van de stemlokalen te verbeteren om de uitoefening van stemrechten van de EU-burgers te vergemakkelijken.

Momenteel zijn er te weinig gebouwen die eenvoudig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

1.

Effect op de Nederlandse woningcorporaties

Een groot deel van de essentiële actieterreinen van de Europese strategie voor personen met een handicap heeft weinig raakvlakken met de werkzaamheden van woningcorporaties. Echter, daar waar de Commissie inzet op een verbeterde toegankelijkheid voor personen met een handicap kan de strategie wel degelijk een uitwerking hebben op de activiteiten van woningcorporaties. Toegankelijkheid gaat immers ook over de fysieke toegang tot gebouwen, naast toegang tot vervoer en ICT. De Commissie gaat onderzoeken of ze wetgevende voorstellen kan doen die de toegankelijkheid voor gehandicapten verbeteren of zelfs garanderen, dit zou zij bijvoorbeeld kunnen vormgeven door de regels voor openbare aanbestedingen aan te passen. Als zij hiertoe besluit zullen deze regels waarschijnlijk onderdeel uit gaan maken van de Europese Toegankelijkheidsakte. Ook gaat de Commissie vaart zetten achter de implementatie van het Standaard Mandaat 420 over de toegankelijkheid tot gebouwen.

Verder zet de Commissie onder de noemer ‘participatie’ in op de-institutionalisering. Dat houdt in dat gehandicapten zoveel mogelijk in de samenleving komen te wonen en niet daarbuiten, bijvoorbeeld in een inrichting. Dit verbetert de acceptatie en sociale inclusie van gehandicapten. Daarvoor moet de zorgvoorziening voor gehandicapten wel aangepast worden. Gezien de benadeelde financiële positie van veel personen met een handicap, maakt men vaak gebruik van de sociale huursector. Daarom is het van groot belang voor de woningcorporaties dat de Commissie deze de-institutionalisering wil ondersteunen met subsidies uit bijvoorbeeld de Structuurfondsen en het Fonds voor plattelandsontwikkeling. Naast subsidies zal de Commissie de strategie vooral uitvoeren door middel van voorlichting en benchmarking. Op deze manier wil de Commissie het denken over personen met een handicap in de lidstaten iveranderen. Dat dient te leiden tot de implementatie van de strategie op nationaal niveau.

2.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Het voorstel is door de Commissie op 2 december 2015 ingediend. In juni 2016 is hierover gedebatteerd in de Raad en het Parlement heeft inmiddels al gestemd. Dit betekent dat er nog zeer beperkt invloed uit te oefenen is, momenteel is het wachten op de Raad. Tot op heden is de Act nog niet aangenomen.

3.

Stakeholders

De belangrijkste stakeholder is de Europese Commissie en met name DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke kansen onder van leiding dhr. Johan ten Geuzendam en eurocommissaris Marianne Thyssen. De rapporteur op dit dossier bij het Europees Parlement is Morten Lokkegaard van de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming in het Europees Parlement.

4.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.