Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Europees semester en de Nederlandse huizenmarkt - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Europees semester en de Nederlandse ...

Sinds het uitbreken van de Eurocrisis zijn er een groot aantal maatregelen genomen om de budgettaire en macro-economische ontwikkelingen in de EU-lidstaten en met name de eurolanden beter te kunnen monitoren. Volgens de regeringsleiders en de Europese Commissie leidde de gebrekkige controle op de naleving van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) tot een verergering van de Eurocrisis. De Commissie stelde daarom voor om de nalevingsregels aan te scherpen en om onevenwichtige macro-economische ontwikkelingen in de lidstaten vroegtijdig op te sporen. Dit toezicht wordt gebaseerd op een scorebord met verschillende indicatoren die belangrijk zijn voor stabiele economische ontwikkeling. Eén van die indicatoren is een evenwichtige ontwikkeling van de huizenmarkt en -prijzen in de Europese lidstaten.

1.

Het Europees Semester

Het Europees semester is het kader voor de afstemming van het economisch beleid van de lidstaten van de Europese Unie. Onevenwichtigheden in de economische ontwikkelingen van landen én problemen met de overheidsfinanciën van landen moeten door gebruik van het semester op tijd worden gesignaleerd. Vervolgens wordt er op Europees niveau gekeken naar hoe een land die problemen het best kan aanpakken. Het semester bestaat uit een aantal stappen die jaarlijks worden doorlopen. Het semester is in 2011 ingesteld, ingegeven door de eurocrisis en de instelling van een Europees monetair noodfonds. Het idee achter het semester is dat de EU de economische ontwikkelingen in iedere lidstaat scherper in de gaten kan houden om economische en financiële problemen te voorkomen.

In het voorjaar rapporteren lidstaten in het Stabiliteits- of Convergentieprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) over de begroting, de stand van de economie en de economische hervormingen. Deze twee programma’s vormen samen met de landenrapporten en bilaterale contacten de bronnen voor de nieuwe landenspecifieke aanbevelingen die de Europese Commissie in mei voorstelt en die al dan niet met wijzigingen door de Raad van de Europese Unie in juni worden vastgesteld.

2.

Effect op de Nederlandse woningcorporaties

De rol van de huizenmarkt wordt door deze stroomlijning van Europees beleid beter bekeken vanuit Brussel. De speciale positie van woningcoöperaties op de Nederlandse markt komt daardoor meer in de belangstelling te staan.

In het Commissiedocument van 23 mei 2018 staat het volgende:

‘Een belangrijke uitdaging in de aanpak van de hoge schuld van huishoudens ligt op de huizenmarkt, waar in de afgelopen tientallen jaren steeds meer starheden en verstorende prikkels zijn ontstaan die hun stempel hebben gedrukt op de woningfinancierings-en sectorale besparingspatronen. Sinds 2012 is een reeks maatregelen ten uitvoer gelegd die daar gedeeltelijk iets tegen doen. In 2017 heeft het kabinet plannen aangekondigd om de aftrekbaarheid van de hypotheekrente vanaf 2020 sneller te verlagen. Niettemin worden huishoudens door het gebrek aan een goed functionerend middensegment op de huurmarkt ertoe aangezet eerder een woning te kopen dan te huren, wat leidt tot hoge schuld/inkomen-

ratio's en financiële kwetsbaarheid op jonge leeftijd. De socialewoning sector is een van de grootste in de Unie, maar de woningen worden niet altijd bewoond door hen die deze echt nodig hebben. De huishoudens met een hoog inkomen blijven in een sociale woning omdat woningbouwcorporaties de huur niet zo snel verhogen als wettelijk is toegestaan. Het kabinet heeft weliswaar zijn voornemen aangekondigd om de voorraad betaalbare woningen op de particuliere huurmarkt te ondersteunen, maar concrete plannen voor een dergelijke ondersteuning zijn nog niet meegedeeld.’

De Raad beveelt in hetzelfde document aan dat Nederland in 2018 en 2019 de volgende actie onderneemt:

‘Met inachtneming van de middellangetermijndoelstelling, het budgettaire en het structuurbeleid gebruiken voor een verhoging van de publieke en private investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Maatregelen nemen om prikkels voor het aangaan van schulden door huishoudens en de resterende verstoringen op de woningmarkt terug te dringen, met name door de ontwikkeling van de particuliere huursector te bevorderen.’

Deze aanbeveling is op de Europese Top van 28 en 29 juni bekrachtigd.

3.

Stakeholders

Het Europees Semester bestaat uit een constante dialoog tussen de lidstaten en de Commissie, waarbij de analyses, aanbevelingen en beleidsplannen worden besproken in het Europees Parlement en worden aangenomen door de Raad. Het verantwoordelijke directoraat-generaal van de Commissie is DG Economische en Financiële Zaken. Hiervan is de heer Pierre Moscovici de Commissaris.

4.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Het economisch toezicht in de EU is volop in ontwikkeling. Elk najaar wordt het Europees Semester geëvalueerd in de Raad. Voorafgaand aan deze evaluatie wordt de Nederlandse bijdrage aan deze discussie besproken in de Tweede Kamer.

5.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.