Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Europees semester en de Nederlandse huizenmarkt - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Europees semester en de Nederlandse ...

Sinds het uitbreken van de Eurocrisis zijn er een groot aantal maatregelen genomen om de budgettaire en macro-economische ontwikkelingen in de EU-lidstaten i en met name de eurolanden i beter te kunnen monitoren. Volgens de regeringsleiders i en de Europese Commissie i leidde de gebrekkige controle op de naleving van het Stabiliteits- en Groeipact i (SGP) tot een verergering van de Eurocrisis. De Commissie stelde daarom voor om de nalevingsregels aan te scherpen en om onevenwichtige macro-economische ontwikkelingen in de lidstaten vroegtijdig op te sporen. Dit toezicht wordt gebaseerd op een scorebord met verschillende indicatoren die belangrijk zijn voor stabiele economische ontwikkeling. Eén van die indicatoren is een evenwichtige ontwikkeling van de huizenmarkt en -prijzen in de Europese lidstaten.

1.

Het Europees Semester

Het Europees semester is het kader voor de afstemming van het economisch beleid van de lidstaten van de Europese Unie. Onevenwichtigheden in de economische ontwikkelingen van landen én problemen met de overheidsfinanciën van landen moeten door gebruik van het semester op tijd worden gesignaleerd. Vervolgens wordt er op Europees niveau gekeken naar hoe een land die problemen het best kan aanpakken. Het semester bestaat uit een aantal stappen die jaarlijks worden doorlopen. Het semester is in 2011 ingesteld, ingegeven door de eurocrisis en de instelling van een Europees monetair noodfonds. Het idee achter het semester is dat de EU de economische ontwikkelingen in iedere lidstaat scherper in de gaten kan houden om economische en financiële problemen te voorkomen.

In het voorjaar rapporteren lidstaten in het Stabiliteits- of Convergentieprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) over de begroting, de stand van de economie en de economische hervormingen. Deze twee programma’s vormen samen met de landenrapporten en bilaterale contacten de bronnen voor de nieuwe landenspecifieke aanbevelingen die de Europese Commissie in mei voorstelt en die al dan niet met wijzigingen door de Raad van de Europese Unie i in juni worden vastgesteld.

2.

Effect op de Nederlandse woningcorporaties

De rol van de huizenmarkt wordt door deze stroomlijning van Europees beleid beter bekeken vanuit Brussel. De speciale positie van woningcoöperaties op de Nederlandse markt komt daardoor meer in de belangstelling te staan.

In het landenrapport, dat eind februari 2019 verscheen is de Europese Commissie redelijk positief over het economisch klimaat van Nederland. De hoge hypotheekschuld en de krapte in de huizenmarkt zijn volgens de Commissie wel een punt van zorg. Het rapport stelt dat een deel van de aanbevelingen uit 2018 door Nederland zijn opgevolgd. Ondanks enkele maatregelen van de Nederlandse overheid om de problemen in de huizenmarkt aan te pakken en om het pensioenstelsel te hervormen valt er op deze terreinen nog veel te winnen, aldus de Commissie.

Het rapport benoemt meer specifiek de hypotheekrenteaftrek als belangrijke verstoring op de woningmarkt. De EU geeft aan dat het gunstige fiscale regime bij koopwoningen het functioneren van de vrije huursector belemmert. Ook geven ze aan dat de sociale huursector relatief groot is en wordt gesubsidieerd. De Europese Commissie erkent dat middeninkomens de huren in de vrije sector niet kunnen betalen en hierdoor tussen wal en schip vallen. Hierbij geven ze aan dat Nederland vooruitgang boekt met de ontwikkeling van de private huurmarkt door wetsvoorstellen die woningcorporaties meer ruimte geven om aanbod in het middensegment te ontwikkelen als niet-DAEB activiteit. Tenslotte geeft de EU aan dat meer nieuwbouw de prijsdruk op de woningmarkt kan verlichten.

De landenrapporten bevatten de beoordeling door de Commissie van de situatie in elke lidstaat en een basis voor alle belanghebbenden om op verder te werken. De Raad moet daarna de verslagen samen met de resultaten van de diepgaande evaluaties bespreken. De Commissie zal bilaterale vergaderingen met de lidstaten over hun verslag houden. De vicevoorzitters en leden van de Commissie zullen de lidstaten bezoeken om er regeringen, nationale parlementen, sociale partners en andere stakeholders te ontmoeten en de bevindingen van de verslagen te bespreken.

De volgende stap voor de lidstaten is dat zij tegen half april hun economische en sociale beleidsprioriteiten in hun nationale hervormingsprogramma's en stabiliteits- en/of convergentieprogramma's (waarin begrotingsprioriteiten worden vastgesteld) presenteren in het licht van de vastgestelde uitdagingen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de prioriteiten van de jaarlijkse groeianalyse 2019 en de aanbeveling over het economisch beleid voor de eurozone.

Op 5 april 2019 stuurde minister Wiebes (EZK) het Nationaal Hervomingsprogramma 2019 naar de Tweede Kamer.

3.

Stakeholders

Het Europees Semester bestaat uit een constante dialoog tussen de lidstaten en de Commissie, waarbij de analyses, aanbevelingen en beleidsplannen worden besproken in het Europees Parlement en worden aangenomen door de Raad. Het verantwoordelijke directoraat-generaal van de Commissie is DG Economische en Financiële Zaken. Hiervan is de heer Pierre Moscovici de Commissaris.

4.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Het economisch toezicht in de EU is volop in ontwikkeling. Elk najaar wordt het Europees Semester geëvalueerd in de Raad. Voorafgaand aan deze evaluatie wordt de Nederlandse bijdrage aan deze discussie besproken in de Tweede Kamer.

5.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.