Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Woningcorporaties en het Europees Fonds voor Sociaal Ondernemerschap - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Woningcorporaties en het Europees ...

De Europese Commissie heeft eind 2011 een voorstel voor een verordening voor een nieuw type investeringsfonds gedaan: een Europees fonds voor sociaal ondernemerschap (‘EuFSO’). Deze nieuwe verordening is in april 2013 in werking getreden. Het gaat om een nieuw investeringsvehikel voor sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen zijn ondernemingen waarvan een positieve, sociale werking uitgaat omdat ze zich op sociale doelen richten en niet slechts uit zijn op winstmaximalisatie. Volgens de Europese Commissie is dit een groeisector in Europa die al 10% van alle Europese bedrijven omvat. Naast particuliere beleggingen via fondsen die in sociaal ondernemerschap investeren krijgen sociale ondernemingen vaak overheidssteun. De particuliere beleggingen zijn echter zeer belangrijk voor verdere geuropees parlement

roei. Deze gespecialiseerde investeringsfondsen zijn dun gezaaid en grensoverschrijdende beleggingen in dergelijke fondsen zijn onnodig ingewikkeld en duur. Om particuliere investeringen in sociale ondernemingen te stimuleren wil de Commissie een keurmerk invoeren. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een fonds aantonen dat het veel (d.w.z. 70% van het door beleggers ingelegde kapitaal) investeert in sociale ondernemingen.

In de verordening worden uniforme eisen en voorwaarden vastgelegd voor beheerders van instellingen voor collectieve belegging die gebruik wensen te maken van de benaming ‘EuFSO’ om in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen in de EU op de markt aan te bieden. Met in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen worden instellingen bedoeld die voldoen aan bepaalde kapitaaleisen.

Beheerders van in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen die aan de eisen van de verordening voldoen, hebben het recht om de benaming EuFSO te gebruiken bij het op de markt aanbieden van fondsen.

De belangrijkste onderdelen van de verordening zijn:

  • Duidelijke informatie voor beleggers: De informatie over sociale ondernemingsfondsen en hun activiteiten is vaak moeilijk te vergelijken en er kan meestal weinig mee worden gedaan. De verordening vormt een EU-breed kader over in aanmerking komende beleggingsinstrumenten en technieken die door de sociaalondernemerschapsfondsen gebruikt moeten worden. Ook zijn er regels opgesteld voor de organisatie, het gedrag en de transparantie van beheerders die sociaalondernemerschapsfondsen op de Europese markt aanbieden.
  • Transparantie: Bij de keuze voor een bepaald sociaal investeringsfonds kijken beleggers onder andere naar de te verwachten effecten. Om de integriteit van de benaming EuFSO te behouden, is het noodzakelijk dat deze benaming enkel wordt gebruikt door beheerders van sociaalondernemerschapsfondsen die volledig transparant zijn wat betreft hun beleggingsbeleid en hun beleggingsdoelstellingen. Bij deze transparantie hoort ook informatie over het positieve sociale effect dat gerealiseerd wordt met het beleggingsbeleid en de wijze waarop dit moet worden gemonitord en beoordeeld.
  • Wegnemen van belemmeringen bij het aantrekken van kapitaal in Europa: De verordening vermindert, vooral voor beheerders die kapitaal wensen op te halen in andere EU-lidstaten, de complexiteit van regelgeving en de kosten die beheerders maken voor het naleven van uiteenlopende nationale regels voor dergelijke fondsen. Zij draagt ook bij aan het elimineren van concurrentieverstoringen. Door de kwaliteitseisen voor het gebruik van de benaming EuFSO vast te leggen, wordt gegarandeerd dat die eisen rechtstreeks van toepassing zijn op de beheerders van instellingen voor collectieve belegging die fondsen werven door van deze benaming gebruik te maken. Dit zorgt tevens voor uniforme voorwaarden voor het gebruik van deze benaming omdat voorkomen wordt dat uiteenlopende nationale eisen ontstaan als gevolg van omzetting van een richtlijn in nationaal recht. Beheerders van instellingen voor collectieve belegging die deze benaming gebruiken, dienen binnen de gehele Unie dezelfde voorwaarden te volgen. Dit bevordert het vertrouwen van beleggers.
  • Evaluatie: Binnen vier jaar na de toepassingsdatum van de verordening dient de Commissie een evaluatie uit te voeren om de ontwikkeling op de markt van in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen in de hele Unie te beoordelen. Tijdens deze evaluatie buigt de Commissie zich ook over de vraag of het aangewezen is een Europees keurmerk voor sociale ondernemingen in te voeren.

Op 14 Juli 2016 heeft de Commissie een voorstel gedaan aan de Raad en het Parlement voor een amendement. Dit voorstel heeft als doel Verordening (EU) nr. 345/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreft Europese risicokapitaalfondsen van 17 april 2013 als amendement op te laten nemen in de Verordening (EU) nr. 346/2013 van het Europees Parlement en de Raad over Europees Sociaal Ondernemerschap. Dit voorstel dient te worden gezien in een brede context waarin investeringen in groei ondernemende organisaties dienen te ondersteunen.

1.

Effect op wooncorporaties

Het voorstel stelt enkele voorwaarden aan ondernemingen waarin een EuFSO mag investeren:

  • De onderneming is voornemens binnen een in haar reglement of haar statuten vastgesteld tijdsbestek ten minste 70% van het totaalbedrag van de kapitaalinbreng en het niet-gestort toegezegd kapitaal te beleggen in activa die in aanmerking komende beleggingen zijn, berekend op basis van de voor belegging beschikbare bedragen na aftrek van alle relevante kosten en aangehouden kasgeld en kasgeldequivalenten.
  • Niet meer dan 30% van haar totale kapitaalinbreng en het niet-gestort toegezegd kapitaal wordt gebruikt voor het verwerven van andere activa dan in aanmerking komende beleggingen, berekend op basis van de voor belegging beschikbare bedragen na aftrek van alle relevante kosten en aangehouden kasgeld en kasgeldequivalenten.
  • De onderneming is gevestigd op het grondgebied van een lidstaat.

Het verschilt dus per woningcorporatie of deze onder het toepassingsbereik van het EuFSO valt.

2.

Beïnvloedingsmogelijkheden

De verordening is reeds in werking getreden. Uiterlijk op 22 juli 2017 begint de Commissie met een evaluatie van de interactie tussen deze verordening en andere regels inzake instellingen voor collectieve belegging en de beheerders ervan. Eventueel kan deze evaluatie vergezeld gaan van een nieuw wetgevingsvoorstel. Het Europees Parlement is begonnen met haar eerste lezing van het voorstel betreffende het amendement.

3.

Stakeholders

Binnen de Europese Commissie is de Afdeling Asset Management (G4) van het directoraat-generaal Interne Markt onder leiding van Tilman Lueder verantwoordelijk voor het dossier. Het DG Interne Markt staat onder leiding van eurocommissaris Elżbieta Bieńkowska.

Voor het voorstel betreffende het amendement van de Commissie is Sirpa Pietikainen (Finland, EPP) de rapporteur binnen de commissie Economische en Monetaire Zaken van het Parlement. In de Europese Commissie wordt dit voorstel behandeld door het DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie onder leiding van Eurocommissaris Valdis Dombrovskis.

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.