Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Woningcorporaties en Horizon 2020

In december 2013 zijn de plannen voor het Europese financieringsprogramma Horizon 2020 aangenomen door de Europese lidstaten. Dit programma, dat innovatie en onderzoek financiert, is onderdeel van de Europa 2020 Strategie. Horizon 2020 vervangt drie oude financieringsprogramma’s en is hiermee het financiële instrument om een Innovatieve Unie te creëren. Voor het programma is een budget van bijna € 80 miljard vastgesteld voor de periode 2014-2020. Door samen te werken met andere organisaties in consortia kan er aanspraak worden gemaakt op subsidies uit dit programma.

Onder Horizon 2020 vallen projecten en fondsen die onder andere interessant zijn voor de woningcorporaties. Daarvan zijn Active and Assisted Living (AAL), het Europees Fonds voor Strategische Ontwikkeling (EFSI) en Transition Zero de voornaamste.

Bij de totstandkoming van Horizon 2020 werd door de Europese Commissie benadrukt dat het gat tussen wetenschappelijk onderzoek en het op de markt komen van een product gedicht moet worden. Dit betekent dat de Europese subsidies voornamelijk toegekend worden aan onderzoeken die praktijkgericht zijn.

Het programma is gebaseerd op drie hoofdthema´s:

  • Maatschappelijke uitdagingen (39% van het budget): omvat investeringen in gezondheid, energie, klimaat en onderzoek naar vrijheid en veiligheid
  • Excellente wetenschap (32% van het budget): omvat beurzen aan excellente wetenschappers, investeringen in toekomstige technologieën en trainingen voor onderzoekers
  • Industrieel leiderschap (22% van het budget): omvat investeringen in biotechnologie en ruimetechnologieën, toegang tot risicovolle financieringen en ondersteuning aan innovatieve kleine bedrijven

Eén van de grootste maatschappelijke uitdagingen van de komende tijd is de vergrijzing. De Europese Commissie wil bedrijven en eindgebruikers betrekken bij doelgerichte onderzoeken om uiteindelijk met effectieve oplossingen voor de vergrijzing te komen en door middel van innovatie en technologie het welzijn van ouderen te verbeteren. Daarnaast streeft het programma naar een duurzaam en concurrerend energiesysteem door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Verder zijn de Europese Onderzoeksraad en onderzoek naar nieuwe industriële technologieën belangrijke subsidieposten.

Horizon Europa zal Horizon 2020 opvolgen voor de periode van 2021 tot 2027, waarvoor de Europese Commissie een budget van 100 miljard zal vrijmaken. Horizon Europa zal verder bouwen aan de resultaten en successen van Horizon 2020.

1.

Voortgang dossier

De Raad van Ministers heeft het voorstel voor Horizon 2020 in december 2013 officieel goedgekeurd. Op vele thema’s zijn zogenoemde ‘calls’ beschikbaar. Elk bedrijf of instelling kan zich inschrijven op deze calls om subsidie te ontvangen voor projecten die binnen deze call passen. Op veel thema’s zijn twee calls per jaar beschikbaar waarop kan worden ingeschreven. De deadlines vallen aan het begin van het voorjaar en halverwege het najaar. Eveneens is er een werkprogramma beschikbaar. In dit werkprogramma beschrijft de Europese Commissie de aard en de vormgeving van projecten en de onderzoeksonderwerpen welke in aanmerking komen voor financiering.

2.

Effect op de Nederlandse woningcorporaties

Met Horizon 2020 probeert de Europese Unie het gat te dichten tussen onderzoek en de praktijk. Een belangrijk onderdeel van het programma is het op de markt brengen van nieuwe technologieën en producten die maatschappelijke problemen kunnen oplossen. Daarbij is het van belang dat ook eindgebruikers, zoals woningcorporaties, bij het proces betrokken worden. Hierbij zijn voor de woningcorporaties onder andere de doelstellingen van belang aangaande verbetering van de gezondheidszorg.

Zorg wordt steeds vaker extramuraal. Dit wordt gestimuleerd omdat het gezien wordt als een oplossing voor de opkomende vergrijzing. Woningcorporaties zullen de komende decennia een rol kunnen spelen bij het opvangen van dit probleem. Deze verantwoordelijkheid kunnen woningcorporaties echter niet alleen dragen. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met productontwikkelaars en door financiering vanuit de Europese Unie wordt de ontwikkeling naar extramurale zorg vergemakkelijkt. Op het gebied van zorg wil de Commissie met name het gebruik van ICT toepassingen stimuleren die het langer zelfstandig wonen van ouderen bevorderen.

Een ander thema dat van belang is voor de woningcorporaties is het komen tot een efficiënt gebruik van materialen. Met een toenemende wereldbevolking en groeiende vraag naar materialen zal innovatief en efficiënt gebruik van materialen van belang zijn voor de Europese economie. Binnen dit thema is er subsidie beschikbaar voor onder andere: programma’s die het recyclen stimuleren, onderzoek naar duurzame manieren van grondstoffen toevoer en water innovatie.

3.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Er zijn regelmatig calls geopend binnen de drie genoemde hoofdthema's waarvoor men voorstellen kan indienen. Via deze link kunt u vinden welke calls er open staan en welke er in de nabije toekomst bijkomen. De consultaties voor de vormgeving van de werkprogramma's en de interim evaluatie van Horizon 2020 zijn reeds gesloten.

4.

Stakeholders

De voornaamste stakeholder in dit dossier is de Europese Commissie en dan voornamelijk DG Onderzoek, en Innovatie onder de leiding van eurocommissaris Carlos Moedas. Dit DG stelt, in samenwerking met betrokkenen, de werkprogramma's op.

5.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.