Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Woningcorporaties en het Ambient Assisted Living Joint Programme - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Woningcorporaties en het Ambient ...

Het AAL (Ambient Assisted Living) Joint Programme (AAL JP) is een samenwerkingsverband van de Europese lidstaten en de Europese Commissie om het Europese bedrijfsleven te stimuleren om slimme ICT-oplossingen voor ouderen te ontwikkelen gericht op een zo lang mogelijk zelfstandig leven. Projecten die gefinancierd worden moeten een realistisch perspectief bieden voor het daadwerkelijk op de markt verschijnen van een product. Bij dit programma is het daarom, net als bij Horizon 2020, belangrijk dat eindgebruikers worden betrokken.

Het eerste programma liep van 2008 tot en met 2013. Samenwerkende organisaties konden subsidie aanvragen voor projecten door zich in te schrijven op ‘calls’. Deze calls hebben ieder jaar een eigen thema, zoals de preventie van chronische ziektes bij ouderen, het stimuleren van meer zelfstandigheid door middel van ICT of het bieden van oplossingen voor dagelijkse problemen van ouderen. In gesubsidieerde projecten uit het verleden waren naast onderzoeksinstellingen ook elektronica producenten, farmaceutische bedrijven, thuiszorgorganisaties en sociale woningbouwverenigingen uit andere landen betrokken.

De eerste call was onder andere gericht op het vergemakkelijken van het leven van ouderen met chronische ziektes. Eén van de andere vijf calls van het programma was gericht op het versterken van de zelfstandigheid van ouderen. Voor de versterking van zelfredzaamheid van ouderen speelt huisvesting een grote rol.

1.

Voortgang dossier

De eerste editie van AAL JP liep tot eind 2013. De 23 landen die deelnamen aan het AAL JP hebben in een tussentijdse evaluatie van het programma aangegeven dat zij graag een vervolg van het programma zouden zien voor de periode 2014-2020. De Europese Commissie heeft onder andere op basis hiervan een voorstel gedaan voor de voortzetting van het AAL JP2 voor de periode 2014-2020 onder het nieuwe Horizon 2020 onderzoeksprogramma. De concrete doelstellingen van het voorstel zijn als volgt:

 • • 
  Het verlenen van toegang aan meer en betere producten en diensten voor gezond ouder worden, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en beter deel kunnen nemen aan de economie en maatschappij;
 • • 
  Het creëren van een grotere markt voor de industrie en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf op Europees niveau. Daarnaast dient het programma de concurrentiepositie van de EU in de markt voor ICT producten en diensten te vergroten;
 • • 
  Onderzoekers laten profiteren van samenwerking met andere experts op Europees niveau;
 • • 
  Het ondersteunen van overheden om kostenvoordelen te behalen en duurzaamheid te genereren op het gebied van (sociale) gezondheidszorg in het kader van de toenemende vergrijzing.

Het nieuwe AAL JP gaat het Europese Innovatie Partnerschap over Actief en Gezond Ouder Worden ondersteunen omdat het innovatie op basis van ICT integreert in haar doelstellingen. Hierbij kan men denken aan onafhankelijk wonen, geïntegreerde zorg (inclusief telehealth en telecare) en medicatie en leeftijdsvriendelijke omgevingen en gemeenschappen.

Het voorstel van de Commissie voor AAL JP2 is in mei 2013 aangenomen door het Europees Parlement en de Raad.

In de periode 2008-2013 hebben de Europese Commissie (25%), 23 EU-lidstaten (35%) en private investeerders (40%) gezamenlijk € 600 miljoen op tafel gelegd voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van individueel wonen, gezond ouder worden en ICT-gebruik onder ouderen. Voor de periode 2014-2020 is vanuit de Europese Commissie binnen het overkoepelende programma Horizon 2020, pijler maatschappelijke uitdagingen, maximaal € 175 miljoen beschikbaar. Indien ook de overige deelnemers hun bijdragen op peil houden, zou het totaalbudget voor AAL JP2 uitkomen op € 700 miljoen.

2.

Effect op de Nederlandse woningcorporaties

De Europese Unie kijkt bij haar subsidiebeleid voor innovatie steeds meer naar in de praktijk behaalde resultaten. Een belangrijke voorwaarde voor de verstrekking van subsidies onder het AAL JP is dat de gesubsidieerde producten of projecten werkbaar zijn in de praktijk en daarmee daadwerkelijk een verschil kunnen maken voor de zelfstandigheid van ouderen. Het is daarom van belang dat eindgebruikers, zoals woningcorporaties, bij het proces betrokken worden.

Om de zorg in Nederland op de lange termijn betaalbaar te houden wordt er in het maatschappelijk debat steeds vaker gesproken over de levering van zorg bij de patiënt thuis. Zo wordt er alleen voor de zorg zelf betaald en niet voor eventuele huisvesting. Er zijn nu woningen nodig voor ouderen, die inspelen op deze verandering in de levering van zorg. Aangezien het AAL JP zich richt op het stimuleren van zelfstandig wonen van ouderen, biedt het subsidieprogramma ook mogelijkheden voor woningcorporaties. Zo kunnen woningcorporaties samenwerkingsverbanden aangaan met productontwikkelaars. Op deze manier kan er financiering worden ontvangen vanuit de Europese Unie voor projecten die de verschuiving naar extramurale zorg vergemakkelijken.

3.

Beïnvloedingsmogelijkheden

De Europese Commissie heeft in 2013 een voorstel ingediend voor de voortzetting van het programma voor de periode van 2014 tot 2020. De Raad en het Europees Parlement hebben het voorstel in mei 2013 aangenomen. De calls van het programma bieden een mogelijkheid tot invloeduitoefening. Voor 2017 zijn de calls reeds gesloten maar gedurende 2018 zullen er weer nieuwe calls openen.

4.

Stakeholders

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de praktische invulling van de subsidies. Dit maakt hen de belangrijkste stakeholders. Daarnaast is de Europese Commissie een belangrijke stakeholder.

5.

Meer informatie

 
 • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.