Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Woningcorporaties en de Richtlijn omgevingslawaai - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

Overlast door omgevingslawaai wordt veroorzaakt door verkeer, bouwnijverheid, industrie en sommige recreationele activiteiten. Op Europees niveau is regelgeving gemaakt op dit gebied omdat deze overlast vele gezondheidsklachten kan veroorzaken, van gehoorschade tot slaapproblemen, mentale problemen en een hoge bloeddruk.

Overlast van omgevingslawaai is op dit moment een van de grootste oorzaken voor gezondheidsproblemen. De kosten van de gezondheidszorg lopen hierdoor steeds verder op. De Richtlijn omgevingslawaai (2002/49/EC) is in het leven geroepen om de mate van overlast te kunnen vaststellen en ervoor te zorgen dat overheden de nodige actie ondernemen om de overlast te verminderen. Ook aan voorlichting over omgevingslawaai wordt veel aandacht besteed. Daarnaast biedt de richtlijn grondslagen voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke maatregelen ter vermindering van lawaai uit verschillende bronnen (waaronder transport, luchtvaart en infrastructuur).

1.

Effect op Nederlandse woningcorporaties

De richtlijn is in Nederland geïmplementeerd door verschillende bestaande wetten aan te passen, waaronder de Wet Geluidshinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegwet. Voordat de richtlijn werd ingevoerd, hanteerde Nederland andere geluidsbelastingindicatoren.

Tot nu toe heeft de richtlijn weinig effect op woningcorporaties, omdat zij vooral gericht is op het vaststellen van geluidsbelastingkaarten en het verminderen van bijvoorbeeld geluidsoverlast door verkeer. De invoering van de richtlijn heeft echter wel tot gevolg dat op bepaalde plaatsen niet meer gebouwd mag worden in verband met hoge overlastwaarden en dat sommige woningen beter geïsoleerd moeten worden om geluidsoverlast te verminderen.

2.

Huidige stand van zaken

In 2012 en 2016 heeft de Commissie een consultatieronde uitgeschreven om zicht te krijgen op de effectiviteit van de richtlijn en de sterke en zwakke punten ervan in kaart te brengen. Burgers, organisaties en overheden kregen hierdoor de kans om hun mening te geven over het implementatierapport van de Richtlijn omgevingslawaai. De laatste consultatieronde is gebaseerd op een roadmap waarbij de kernpunten inzichtelijk zijn gemaakt. De resultaten van deze consultatierondes zijn samengevat in een werkdocument.

Er zullen geen verplichte geluidslimieten worden vastgesteld, omdat de EU niet bevoegd is om deze vast te stellen. Het is echter wel mogelijk dat er bepaalde minimumnormen worden vastgesteld. Lidstaten kunnen dan zelf bepalen of zij strengere wetgeving willen hanteren.

Bij een herziening van de richtlijn wordt de handhaving van overtreding van bepalingen uit de richtlijn op Europees niveau waarschijnlijk verscherpt.

Op 30 maart 2017 heeft de Commissie een verslag uitgebracht over de uitvoering van de richtlijn omgevingslawaai. Het voorlaatste verslag stamt uit 2011, er zal wederom een nieuw verslag uitgebracht worden over 5 jaar.

3.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Op dit moment is er geen beïnvloeding mogelijk. De Commissie heeft haar verslag uitgebracht en het is momenteel wachten op de reactie van het Parlement en de Raad. Er staat geen vermelding van de richtlijn in het werkprogramma van de Commissie voor 2018.

4.

Stakeholders

Het verantwoordelijke Directoraat-Generaal van de Commissie is DG Milieu onder leiding van Daniel Calleja Crespo. De Unit F3, Multilaterale samenwerking op milieugebied heeft het dossier in behandeling, onder leiding van Emmanuelle Maire.

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.