Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Woningcorporaties en sociale woningbouw - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Woningcorporaties en sociale ...

Sociale woningbouw is momenteel een competentie behorend tot de lidstaten. Eén van de doelen van het Sociaal Handvest van de Raad van Europa, is toegang verschaffen tot fatsoenlijke woonruimte voor alle Europese burgers. De EU streeft naar gelijkwaardigheid en volwaardig burgerschap voor alle burgers door middel van haar sociale inclusie strategie. Een goede woning wordt als onderdeel gezien van deze strategie. Het investeren in sociale woningbouw brengt vele voordelen met zich mee. Zo is het een geschikt instrument om sociale rechtvaardigheid en samenhang te waarborgen, levert het grotere arbeidsmobiliteit en betere kansen op de arbeidsmarkt op, stimuleert het de economie, bestrijdt het energiearmoede en verzekert het belastinginkomsten voor de lidstaten.

De tendens is echter dat het tekort aan fatsoenlijke woonruimte momenteel groter wordt.

Europarlementariër Karima Delli is in oktober 2012 door de Parlementaire Commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken aangewezen om een rapport opstellen over Sociale Woningbouw. Op basis hiervan is op 28 januari 2013 een eerste motie voor een resolutie vanuit het Europees Parlement gepubliceerd. Het rapport heeft vier doelen waarbij voor de verwezenlijking beleid nodig is.

  • Promotie van sociale woningbouw als sociale en macro-economische schokdemper. Uitgaven voor sociale woningbouw zijn duurzame investeringen die het welzijn en de welvaart van de samenleving ten goede komen.
  • Aanmoedigen van investeringen om lokale werkgelegenheid te stimuleren. Investeringen in sociale woningbouw zijn lokaal gebonden en daarom niet zomaar uit te besteden aan lage-loon landen.
  • Bestrijden van armoede en promoten van sociale inclusie. Dit doet recht aan het fundamentele recht tot toegang tot fatsoenlijke woonruimte.
  • Bestrijden van ‘energie armoede’. Met adequate woningen worden de energielasten significant verminderd. Kwalitatieve toegang tot energie en daarbij behorende uitgaven hebben invloed op het consumptiegedrag van burgers. Daarnaast zal minder energie-armoede het gedrag verbeteren.

Om dit te bereiken zal het macro-economische en budgettaire toezicht op nationale lidstaten, zich meer moeten focussen op de mate van investeringen in de sociale woningbouw. Daarnaast moet de toegevoegde waarde van de leningen uitgegeven door het Europese Structuurfonds en de Europese Investeringsbank worden erkend. Het voorstel omhelst het opnemen van voldoende investeringen voor sociale woningbouw in het volgende meerjarig financieel kader. Dit rapport roept dus op sociale woningbouw deels op te nemen als Europese competentie.

1.

Effect op de Nederlandse woningcorporaties

Het rapport is een zogenaamde: “own-initiative” rapport dat geen direct wetgevend effect heeft. Echter, het Parlement stuurt de Commissie aan, welke wordt opgeroepen tot een aantal maatregelen:

  • De Commissie moet meer investeringen mogelijk maken in de sociale woningbouwsector. Dit door erop toe te zien dat nationale overheden meer investeren in sociale woningbouw. Daarnaast door meer leningen beschikbaar te stellen vanuit Europese fondsen. Te verwachten valt dat het uitgewerkte voorstel toegang verschaft tot meer financiële middelen.
  • Het creëren van een “European Housing Observatory”. Hierin wordt kennis over de situatie van de huizenmarkt in de Europese landen gedeeld, waarbij de focus zal liggen op sociale woningbouw. Verschillende indicatoren zullen gebruikt worden om een realistisch beeld te vormen over de situatie op de huizenmarkt.
  • Lidstaten moeten informatie over energie-armoede onder hun bevolking doorsturen, om een start te maken met de “European Housing Observatory”.
  • Tot slot wordt voorgesteld het verlaagde BTW tarief voor investeringen in de sociale woningbouw sector te behouden. Dit omdat de sector zeer arbeidsintensief is en het lage tarief daarom nauwelijks de handel tussen lidstaten verstoord.

2.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Beïnvloeding van de parlemenaire resolutie over sociale huisvesting is op dit moment niet meer mogelijk aangezien de motie reeds is goedgekeurd door het Europees Parlement tijdens de plenaire vergadering van 11 juni 2013 (eerste lezing). Het is nu aan de Europese Commissie (DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie) en de EU-lidstaten om te besluiten in hoeverre zij de aanbevelingen van het Parlement zullen opvolgen.

3.

Stakeholders

Karima Delli was de rapporteur van de Parlementaire Commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken in het Europees Parlement. Bij de Europese Commissie valt het onderwerp onder het Directoraat-Generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie. De verantwoordelijke eurocommissaris is László Andor.

4.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.