Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Woningcorporaties en de Europese Stedelijke Agenda - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

Europese stedelijke gebieden huisvesten meer dan twee-derde van de Europese bevolking, nemen 80% van het energieverbruik voor hun rekening en genereren bijna 85% van Europa's BNP. Stedelijke gebieden zijn de motoren van de Europese economie en katalysatoren voor creativiteit en innovatie in de Europese Unie. Tevens zijn het plaatsen waar problemen, zoals werkloosheid, segregatie en armoede, vaker voorkomen. Het grensoverschrijdende effect van stedelijk beleid maakt dat stedelijke ontwikkeling centraal staat in het Europese regionale beleid.

De belangrijkste doelstelling van de Europese stedelijke agenda is de implementatie van Europese en nationale wetgeving in de praktijk te verbeteren door steden in het ontwerpen en de implementatie van beleid te betrekken.

1.

Planning

Er zijn concrete doelen gesteld ten aanzien van de Europese stedelijke agenda, namelijk:

 • 1. 
  De officiële start van de stedelijke agenda door het Pact van Amsterdam
 • 2. 
  Acht thematische partnerschappen op de gebieden van:

  ◦ Luchtkwaliteit

  ◦ Huisvesting

  ◦ Stedelijke armoede

  ◦ Integratie van vluchtelingen en migranten

  ◦ Stedelijke mobiliteit

  ◦ Banen en vaardigheden in de lokale economie

  ◦ Digitale transitie

  ◦ Circulaire economie

2.

Pact van Amsterdam

Op 30 mei 2016 ondertekenden de Europese ministers het “ Pact van Amsterdam”, het formele startschot voor de Europese stedelijke agenda. Het bevat het operationele kader voor de Europese stedelijke agenda en zet de doelstellingen uiteen. De focus ligt op betere regelgeving, betere financiering en verbeterde kennisuitwisseling.

3.

Stakeholders

Het Pact van Amsterdam creëert thematische partnerschappen, waarbinnen stedelijke gebieden, lidstaten, de Europese Commissie en andere belanghebbenden samenwerken om de stedelijke dimensie beter te bedienen bij het ontwikkelen van beleid. De partnerschappen zijn ingedeeld naar de volgende onderwerpen: luchtkwaliteit; huisvesting; integratie van migranten en vluchtelingen; stedelijke armoede; stedelijke mobiliteit; banen en vaardigheden in de lokale economie; digitale transitie; en circulaire economie.

Ten aanzien van Huisvesting zijn Housing Europe en Aedes partners van de Europese Stedelijke agenda. Het doel van het partnerschap is betaalbare huisvesting van goede kwaliteit tot stand te brengen. De focus zal liggen op:

 • – 
  Regelgeving: met name omtrent staatssteun en sociale woningbouw om duidelijkheid voor publieke en particuliere beleggers te vergroten.
 • – 
  Financiering: Identificatie en uitwisseling van best practices die betrekking hebben op innovatieve financiële modellen.
 • – 
  Kennis: Bijdragen aan het vergroten van de kennis over sociale en betaalbare woningvraagstukken.

De Partnership on Housing of the EU Urban Agenda publiceerde in maart een 'guidance paper'. Deze paper is tijdens de achtste meeting van het partnerschap besproken in Glasgow. Het is gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen van casestudies over de situatie van veel verschillende steden van de lidstaten. Het Partnership stelt dat ontwikkelingen van de laatste jaren in Europa hebben geleid tot een alarmerende afname van publieke investeringen op lokaal niveau. De onzekerheid en de onstabiliteit van het financieringsraamwerk en de lage verwachte rendementen voorkomen investeringen in sociale woningen. Fouten in de huizenmarkt brengen de sociale samenhang in Europa in gevaar, vergroten de dakloosheid en armoede en verminderen het vertrouwen in de democratie. Om deze punten aan te pakken, zo stelt het Partnership, moeten nationale en lokale autoriteiten een adequaat huisvestingsbeleid kunnen vaststellen, inclusief staatssteun, om omstandigheden te creëren voor investeringen in sociale woningen en om deze investeringen te ondersteunen.

Daarnaast geeft de paper de negatieve effecten van juridische onzekerheid op investeringen in betaalbare woningen weer en presenteert het mogelijke oplossingen met praktische en juridische voorwaarden. De paper heeft als doel om het bewustzijn van de Europese instellingen te vergroten en is het resultaat van een grondige analyse van de huisvesting situaties in de lidstaten.

4.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Woningcorporaties kunnen een belangrijke partner zijn voor de Europese Unie bij het aanpakken van sociale problemen en bij energiebesparing in steden. De Europese stedelijke agenda biedt ook kansen aan woningcorporaties, zoals financiering van experimentele projecten door Europa.

De Europese Commissie heeft tevens een platform gelanceerd waarbinnen het mogelijk is om over verschillende initiatieven mee te discussiëren. Dit platform heet Futurium, de stedelijke agenda is hier sinds 21 maart 2017 op terug te vinden. Op Futurium worden evenementen, nieuws en belangrijke documenten regelmatig ter beschikking gesteld. Voor geregistreerde gebruikers is het mogelijk een bijdrage te leveren en mee te doen aan het debat rondom de verschillende onderwerpen binnen het initiatief van de stedelijke agenda die relevant zijn voor de woningcorporaties.

5.

Komende acties

De partnerschappen van integratie van migranten, de woningbouw, lucht kwaliteit en stedelijke armoede hebben hun eerste draft van Actie Plannen bekend gemaakt. Afgelopen augustus is door de Commissie een publieke consultatie gehouden waarin werd gezocht naar input op deze thema's. Deze input zal de Commissie meenemen in het opstellen van de definitieve actieplannen welke zij eind 2017 publiceert.

Deze actieplannen kan men bediscussiëren in het platform Futurium. Om hieraan deel te kunnen nemen is registratie noodzakelijk. Ook is het van belang om het platform regelmatig te volgen. Op deze wijze kan men tevens nieuwsbrieven en belangrijke notificaties kunnen ontvangen.

Eind 2017 zal er ook verslag gedaan worden aan de Raad vanuit de Urban Agenda. Dit verslag zal betrekking hebben op de voortgang van de stedelijke agenda en haar partnerschappen. Ook zal het suggesties voor verbeteringen leveren en verder zullen er een aantal reflecties over de visie op de toekomst van de Commissie worden gegeven op het gebied van de werkzaamheden rondom stedelijke zaken.

Op 27 en 28 november (na het rapport aan de Raad) organiseert de Urban Agenda een grote conferentie met workshops ('Cities Forum') in de stad Rotterdam. De doelgroep is iedereen die betrokken is bij stedelijke ontwikkeling op Europees, nationaal en lokaal niveau, met inbegrip van stakeholders zoals NGO's, bedrijven en experts.

6.

Meer informatie

 
 • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.