Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Woningcorporaties en de Strategie digitale interne markt - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Woningcorporaties en de Strategie ...

De Europese Commissie heeft haar strategie voor de digitale gemeenschappelijke markt (DSMS: Digital Single Market Strategy) op 6 mei 2015 gepresenteerd. Deze bevat een reeks doelgerichte acties, welke uiterlijk eind 2016 gereed moeten zijn. De strategie bestaat uit drie zuilen: (1) betere toegang voor consument en bedrijf tot digitale goederen en diensten in Europa; (2) het zorgen voor de perfect randvoorwaarden en gelijk speelveld voor digitale netwerken en innovatieve diensten; (3) het groeipotentieel van de Europese digitale economie maximaliseren. Deze drie zuilen zijn weer onderverdeeld in concrete actiepunten, zestien in totaal. In de voorstellen van de Commissie staan onder andere plannen die:

 • 1. 
  De regels inzake grensoverschrijdende e-commerce eenvoudiger maken;
 • 2. 
  De Verordening betreffende Samenwerking inzake Consumentenbescherming zal aanpassen, met als doel de consument digitaal beter te kunnen beschermen;
 • 3. 
  Online-pakketdiensten hun diensten eenvoudiger en efficiënter over de grens laten leveren;
 • 4. 
  Een eind maken aan onrechtmatig “geoblocken” – een discriminatoir gebruik waarbij een bedrijf of dienst uit een bepaalde lidstaat, consumenten uit andere lidstaten meer laat betalen dan die uit de eigen lidstaat, voor hetzelfde product of dienst;
 • 5. 
  Potentiële mededingingsfraude op het gebied van e-commerce moeten tegengaan;
 • 6. 
  Een moderne, meer Europese auteursrechtelijke wetgeving zal brengen; waardoor illegaal downloaden enz. beter kan worden tegengegaan;
 • 7. 
  De Satelliet- en Kabelrichtlijn zal herzien; waardoor de Europese consument niet beperkt wordt in zijn televisieaanbod op basis van landsgrenzen;
 • 8. 
  De administratieve lasten voor (digitale) bedrijven op het gebied van de verschillende BTW-regimes verminderen;
 • 9. 
  De Europese telecomregelgeving aanzienlijk zullen herzien;
 • 10. 
  Het audiovisueel mediakader binnen de Europese regelgeving zullen herzien, waarbij ook rekening wordt gehouden met nieuwe 21e eeuwse media
 • 11. 
  De verspreiding van illegale content op internet, zoals kinderporno, haatzaaien en oproepen tot geweld, maar ook illegaal gedownloade films en muziek een halt toe roepen. Hiervoor wordt de rol die online-platforms en zoekmachines spelen gronding geanalyseerd;
 • 12. 
  De online privacy van Europese burgers beter beschermen. De Commissie zal daarom met een herziening van de e-Privacy Richtlijn komen;
 • 13. 
  Een samenwerking tussen de EU, de lidstaten én het bedrijfsleven op het gebied van cybersecurity zal bewerkstelligen;
 • 14. 
  Daadwerkelijk zorgen voor een “European free flow of data”, waarmee digitale data, op een beschermde wijze, vrij toegankelijk zijn in heel Europa. De Commissie zal in dit kader een Europese “cloud” in het leven roepen;
 • 15. 
  Prioriteit geven aan de standaardisering en onderlinge verwerkingswijze in gebieden die cruciaal zijn voor de Digitale Eengemaakte Markt zoals e-health en energie;
 • 16. 
  De Europese burger gereed maakt voor de nieuwe digitale tijd. Zo komt er een nieuw “e-government” actieplan, die persoons- en zakenregisters van verschillende Europese lidstaten aan elkaar koppelt. Hierdoor hoeven burgers niet telkens opnieuw hun persoonsgegevens door te geven aan de overheid. Dit zgn. “only once”-initiatief moet per 2017 al zo’n € 5 miljard aan bureaucratie hebben bespaard.

1.

Status

Andrus Ansip (Estland), vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Eengemaakte Markt (DSMS), heeft op 6 mei 2015 het ambitieuze pakket met doelstellingen gepresenteerd. De Commissie nodigde burgers en andere belanghebbenden uit om te melden wat zij vinden van een Digitale Eengemaakte Markt. Alle ervaringen, problemen en ideeën kan men aanstippen bij de Commissie via de website van Digital4EU. Het Digitale Eengemaakte Markt Projectteam is verantwoordelijk voor de totstandkoming en realisatie van de 16 eerdergenoemde initiatieven. Op 25 en 26 juni 2016 hebben de regeringsleiders in de Raad ingestemd met de Strategie voor de digitale eengemaakte markt. De EU is begonnen met het implementeren van alle actiepunten, hierover is in maart 2017 het European Digital Progress Report (EDPR) gepubliceerd door de Commissie met de tot dusver gemaakte progressie in de lidstaten hierin vermeld. Maar de Europese Commissie vind het belangrijk dat er meer druk achter gezet wordt door het Parlement en de Raad. De Europese Commissie heeft op 10 mei 2017 een mid-term evaluatie uitgebracht met de status van de digitale eengemaakte markt. Hierin wordt duidelijk gemaakt wat de opvattingen zijn betreffende de verschillende actiepunten van de Europese burger en tevens wat de tijdlijn is voor de realisatie van deze verschillende actiepunten.

2.

Wat betekent dit voor woningcorporaties?

Doordat de Commissie zich gedurende haar ambtstermijn op de diverse hier bovengenoemde punten zal concentreren, zal deze strategie ook zijn uitwerking hebben op de woningbouw. Deze strategie is van belang gezien het feit dat het aanbod van woningen via de digitale weg plaatsvindt. Van de bovengenoemde punten kunnen de volgende punten invloed hebben op de woningcorporaties:

Alle contacten die plaatsvinden via de digitale weg zullen ook doorwerken op (toekomstige) bewoners, punt twaalf kan hierbinnen relevant zijn voor de woningcorporaties. Ook het gegevensverkeer via de digitale weg zoals behandeld in punt veertien van het plan is een aspect hierbij.

Hiermede hangt samen dat de woningbouwsector zich bewust moet worden van het feit dat er nieuwe regels zullen gaan gelden met betrekking tot al het digitale verkeer dat bij hun organisaties plaatsvindt en dat dit veranderingen met zich mee zal brengen voor het ICT-management. Punt dertien is hier bijvoorbeeld bij van belang, zij betreft netwerkveiligheid.

3.

Beïnvloedingsmogelijkheden

De strategie voor een Digitale Eengemaakte Markt is één van de 10 prioriteiten van de nieuwe Europese Commissie. De contouren van het Europees beleid beginnen langzaam maar zeker vorm te krijgen. Hier liggen natuurlijk voor stakeholders als de woningcorporaties kansen. Het is daarom noodzakelijk de ontwikkelingen in dit dossier goed te volgen.

4.

Stakeholders

Op Europees niveau is de voornaamste stakeholder de Europese Commissie, die beleidsmatig verantwoordelijk is voor het initiëren van deze wetgeving. De Digitale Eengemaakte Markt Strategie valt onder verschillende DGs. Het DG Digitale Eengemaakte Markt, met EU-Commissaris Ansip, heeft de leiding hierin. Interessant is de onenigheid die er bestaat over de invulling van de strategie. Het schijnt dat Eerste Vicevoorzitter Frans Timmermans, belast met (de-)regulering van Europese wetgeving, het plan van Commissaris Ansip te ambitieus vindt. Verder spelen de afzonderlijke lidstaten ook een prominente rol in dit dossier. Waarbij opgemerkt dient te worden dat met name de “grote lidstaten”, zoals Duitsland en Frankrijk, terughoudender zijn, t.o.v. “kleinere lidstaten” als Estland.

5.

Meer informatie

 
 • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.