Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Zaak commerciŽle verhuurders tegen Staat - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Zaak commerciŽle verhuurders tegen ...

In 2012 begon stichting Fair Huur, samen met een aantal commerciŽle verhuurders, een rechtszaak tegen de Nederlandse staat. De aanklagers wilden aantonen dat de inmenging van de overheid de particuliere verhuurders schaadde, omdat zij geen rendement op investeringen zouden kunnen maken in de niet-geliberaliseerde huursector.

De procedure is gebaseerd op het eigendomsrecht in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Het eigendomsrecht wordt uitgelegd in artikel 1 van het EVRM en houdt in dat alle natuurlijke of rechtspersonen het recht hebben op ongestoord genot van hun eigendom. Echter, volgens hetzelfde artikel heeft een staat wel het recht om wetten toe te passen die nodig zijn om toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom zodat dit in overeenstemming is met het algemeen belang. Particuliere en commerciŽle verhuurders stellen dat uit jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) blijkt dat verhuurders recht hebben op een redelijk rendement, inclusief een redelijke winst. Het Gerechtshof in Den Haag oordeelde echter dat een dergelijk recht niet bestaat in de sociale huursector.

De rechtbank oordeelde dan ook in het ongelijk van de groep verhuurders. Hierop ging stichting Fair Huur in hoger beroep bij het Gerechtshof in Den Haag.

  • Op 5 juli 2016 heeft het Gerechtshof Den Haag arrest gewezen in het hoger beroep.
  • Op 5 oktober 2016 heeft Fair Huur cassatie ingesteld tegen het arrest van het Gerechtshof Den Haag.
  • Op 18 november 2016 is door de Hoge Raad beslist om de zaak inhoudelijk in behandeling te nemen.

Voor meer informatie rondom deze zaak kunt u de website in de gaten houden.

Klacht Europese Commissie

Stichting Fair Huur heeft in mei 2015 een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen de Nederlandse Staat, omdat het van mening is dat er sprake is van concurrentieverstoring ten nadele van particuliere en commerciŽle verhuurders. Volgens Stichting Fair Huur is in de klacht aangetoond dat Nederland heeft nagelaten om de bindende beschikking van de Europese Commissie van 15 december 2009 tijdig, volledig en correct te implementeren. Ook zou er volgens de stichting zijn aangetoond dat Nederland nieuwe staatssteun aan woningcorporaties heeft toegekend, zonder deze staatssteun aan te melden bij de Europese Commissie en de goedkeuring daarvan af te wachten. Tot slot is er geklaagd over discriminatie tegen commerciŽle verhuurders ten opzichte van woningcorporaties.

De Europese Commissie heeft al eerder klachten ontvangen over de Nederlandse steun aan woningcorporaties. Op 15 december 2009 heeft de Europese Commissie vastgelegd onder welke voorwaarden Nederlandse woningcorporaties staatssteun kunnen ontvangen voor hun Diensten van Algemeen Economisch Belang. Volgens de kaders in dat Besluit, is het huidige Nederlandse systeem goedgekeurd.

Een groep woningcorporaties is het oneens met dit Besluit en de inmenging van de Europese Commissie in de afbakening van de diensten van algemeen belang in de Nederlandse sociale huisvesting. Zij hebben bezwaar gemaakt. Het hoger beroep in die zaak loopt ook nog bij het Europese Hof.

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquÍte. De uitkomst van deze enquÍte wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquÍte. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.