Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Resolutie verwarming en koeling van gebouwen - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Resolutie verwarming en koeling van ...

Op 13 september 2016, heeft het Europees Parlement (EP) onder leiding van Adam Gierek, lid van de Poolse Sociaal-Democratische Unia Pracy, een resolutie aangenomen waarin zij haar standpunt weergeeft over de verwarming en koeling van gebouwen. Met deze resolutie probeert zij de Europese Commissie ertoe te bewegen om actie te ondernemen op dit beleidsterrein.

De relevantie van de resolutie komt voornamelijk voort uit het feit dat 50% van de eindvraag naar energie in de Europese Unie voor verwarming en koeling wordt gebruikt, waarvan 80% in gebouwen. Het EP is van mening dat de verwarmings- en koelingssector zich moet voegen naar de overeenkomst van Parijs van 2015 over klimaatverandering, en dat deze in overeenstemming hiermee in het jaar 2050 voor 100% op hernieuwbare energie moet zijn gebaseerd. Verder benadrukt het EP dat bijna 11% van de Europese bevolking wordt getroffen door energiearmoede, terwijl een groot deel van de Europese gebouwen energie verspilt door slechte isolatie en oude en inefficiente verwarmingssystemen. Dit behoeft volgens het EP verbetering. In de resolutie legt het EP haar politieke wil om dit te bereiken vast door middel van de volgende standpunten:

  • Allereerst wijst het EP erop dat specifieke maatregelen voor verwarming en koeling moeten worden overwogen bij de herziening van richtlijn 2012/27/EU inzake energie-efficiëntie, richtlijn 2009/28/EG inzake hernieuwbare energie en richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestaties van gebouwen.
  • Het EP wijst vervolgens op het economische effect van de renovatie en isolatie van gebouwen, die de verwarmings- en koelingskosten vaak met tot 50% doen afnemen, en vraagt de Commissie initiatieven te cofinancieren die erop gericht zijn sociale woningen en flatgebouwen met lage energie-efficiëntie te renoveren.
  • Het EP herhaalt dat het belangrijk is om EU-regelingen te ontwikkelen die stimulansen geven voor renovatie ter verbetering van de energie-efficiëntie van openbare gebouwen, woningen, sociale huisvesting en voor de bouw van ecologische nieuwe gebouwen die verder gaan dan de minimumvereisten
  • Lidstaten moeten volgens het EP gerichte maatregelen nemen om verbeteringen van energie-efficiëntie te stimuleren, voornamelijk voor kwetsbare huishoudens met een laag inkomen. De Commissie moet hierbij meer EU-middelen beschikbaar stellen om programma's voor hernieuwbare energiebronnen voor deze huishoudens te reserveren en richtsnoeren te geven op het gebied van energiearmoede.
  • Het EP verzoekt de lidstaten en de Commissie om met specifieke strategieën te komen om het probleem van energie-armoede aan te pakken om alle consumenten, met name de meest kwetsbare, te helpen hun huisvesting-, verwarmings- en koelingsomstandigheden te verbeteren
  • De bestrijding van energiearmoede ligt volgens het EP in het verlagen van de totale verwarmingskosten door energie-efficiëntie te verhogen in de drie hoofdstadia van energieverbruik: tijdens de omzetting van primaire energie in nuttige energie, tijdens het transport van de energie en tijden het gebruik door de eindgebruiker. Lidstaten moeten een prioriteit maken van het opstellen van maatregelen om de overstap naar hernieuwbare verwarming en koeling een prioriteit te maken
  • Het EP acht het noodzakelijk ervoor te zorgen dat een gedeelte van de financiering voor energie-efficiëntie wordt uitgetrokken voor de verbetering van huishoudens die door energiearmoede worden getroffen of voor mensen die in achtergestelde gebieden wonen door te ze helpen met financiering van energie-efficiënte producten.
  • De lidstaten moeten volgens het EP nationale plannen opstellen voor de renovatie van gebouwen om deze energie-efficiënter te maken, met stimulansen voor de renovatie van particuliere gebouwen waarbij specifiek moet worden gedacht aan maatregelen die gericht zijn op de meest kwetsbare groepen, met het oog op bestrijding van energie-armoede
  • Het EP verzoekt de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake energie-efficiëntie om personeel op te leiden die de planning van maatregelen ter bevordering van energie-efficiëntie bervorderen en deze maatregelen vervolgens voor particulieren te faciliteren, met het oog op kwetsbare groepen

Resoluties van het Europees Parlement geven een standpunt weer over een bepaald onderwerp. De resolutie heeft politieke betekenis, maar hier worden geen acties mee uitgezet. Het doel van resoluties zijn om de Europese Unie ertoe te bewegen op een bepaald onderwerp in actie te komen. Idealiter zou de Commissie naar aanleiding hiervan met een wetsvoorstel komen. De Commissie heeft tot op heden nog niet op deze resolutie gereageerd. Het staat stakeholders echter vrij om met deze resolutie in de hand bij de Commissie aan te kloppen en hiermee het belang van dit onderwerp te onderstrepen.

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.