Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

1.

Stand van zaken

Gewone wetgevingsprocedure (COD)

Com­mis­sie
Raad, Parle­ment
Lid­sta­ten, Com­mis­sie
Hof van Justi­tie
I
Voorbe­reiding
V
Onder­han­deling
B
Imple­men­tatie
R
Rechts­geldig
E
Initiatief
Voorstel
Besluit
Recht
Einde
Mogelijkheid om invloed uit te oefenen
De richtlijn (Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU) is op 11 juli 2019 gepubliceerd, is op 31 juli 2019 in werking getreden en moet uiterlijk op 1 augustus 2022 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

officiële Engelstalige titel

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer COM(2017)797 NLEN
Extra COM-nummers SWD(2017)478; SWD(2017)479
Procedurenummer 2017/0355(COD)
Celex-nummer 52017PC0797

3.

Key dates

Document 21-12-2017
Online publicatie 21-12-2017
Besluit 20-06-2019; Richtlijn 2019/1152
Bekendmaking in Publicatieblad 11-07-2019; PB L 186 p. 105-121

4.

Samenvatting origineel voorstel

PURPOSE: to improve working conditions by promoting more secure and predictable employment while ensuring labour market adaptability.

PROPOSED ACT: Directive of the European Parliament and of the Council.

ROLE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT: the European Parliament decides in accordance with the ordinary legislative procedure on an equal footing with the Council

BACKGROUND: the evaluation of Directive 91/533/EEC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship ("Written Statement Directive") has highlighted weaknesses in the scope of the Directive and indicated how its effectiveness could be improved.

This Directive no longer corresponds to the evolution of the labour market, in particular as regards the new "non-standard" forms of employment which have appeared in the last ten years.

Since 2014, more than five million jobs have been created, of which almost 20% in new forms of employment. The adaptability of new forms of employment to changes in the economic context has enabled new business models to develop, including in the collaborative economy, and has offered entry into the labour market to people who previously would have been excluded.

In response some Member States have put in place new regulations and national social partners have developed new collective agreements, leading to an increasingly diverse regulatory system across the EU.

This initiative is one of Commission's key actions to follow up on the European Pillar of Social Rights, jointly proclaimed by the European Parliament, the Council and the Commission at the Social Summit for Fair Jobs and Growth in Gothenburg on 17 November 2017. It also responds to the resolution of the European Parliament of 19 January 2017 requesting a framework Directive on decent working conditions in all forms of employment, and of 4 July 2017 on working conditions and precarious employment, calling for a revision of the 1991 Directive to take account of new forms of employment.

IMPACT ASSESSMENT: the preferred combination of measures shows that a substantial improvement of working and living conditions is expected. Most notably, at least 2-3 million non-standard workers will enter into the scope of the Directive. Enhanced predictability for some 4-7 million workers should have a positive impact on work-life balance and health. Some 14 million workers might request a new form of work.

Lack of exclusivity clauses will allow some 90 000-360 000 on-demand workers to seek additional work and earn EUR 355-1 424 million per year extra.

Non-quantified benefits for employers include higher retention and loyalty, improved worker relations, fewer complaints and court cases, better resource planning, contributing to an overall increase in productivity.

CONTENT: the proposed Directive aims to replace the 1991 Written Statement Directive with a new instrument that ensures transparency about working conditions for all workers and defines new substantive rights to improve predictability and security of working conditions, particularly for those in precarious employment.

The proposal:

  • extends the scope of the Directive to forms of employment which are today often excluded, such as domestic work, casual workers (for instance those carrying out on-demand or intermittent work), short-term employees, domestic workers, platform workers or voucher-based workers.
  • Member States could decide to exclude very short-term assignments of less than 8 hours per month from the scope of the Directive;
  • provides that workers will receive up-to-date and detailed information (paper or electronic) from their first day of work. This information will cover: (i) probation (if any); (ii) training provided by employer; (iii) arrangements and remuneration for overtime; (iv) information on working time for workers on very variable schedules; (v) social security institution where contributions are paid;
  • establishes minimum rights that apply to all workers in the Union: (i)  limit the length of probationary periods to 6 months, unless longer is objectively justified; (ii) right to work for other employers, with a ban on exclusivity clauses and restrictions on incompatibility clauses; (iii) right to predictability of work: workers with variable working schedules determined by the employer (i.e. on-demand work) should know in advance when they can be requested to work; (iv) possibility to request a more stable form of employment and to receive a justified written reply (within 1 month; for SME's within 3 months and orally for repeated requests); (v) right to cost-free mandatory training;
  • introduces two alternative procedures for addressing missing information: positive presumptions (if no relevant information supplied, no probation, permanent and/or full time employment relationship); administrative procedure to issue injunction to employer to supply missing information.

The proposal also introduces provisions based on existing social acquis on compliance, right to redress, prevention of adverse treatment, burden of proof on dismissal, and penalties are introduced.

Deze samenvatting is overgenomen van European Parliament Legislative Observatory.

5.

Gerelateerde informatie

6.

Resulterende wetgeving

7.

Juridische context

Voorstel voor wijzigen

Datum Titel
14.10.1991  Verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing ...
Richtlijn 1991/533
 

Aangehaalde besluiten

Datum Titel
16.12.1996  Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten
Richtlijn 1996/71
 
15.12.1997  Door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid - Bijlage : Kaderovereenkomst inzake deeltijdarbeid
Richtlijn 1997/81
 
29.06.1998  Bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de EG verplaatsen
Richtlijn 1998/49
 
28.06.1999  Door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
Richtlijn 1999/70
 
29.06.2000  Toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming
Richtlijn 2000/43
 
27.11.2000  Instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep
Richtlijn 2000/78
 
11.03.2002  Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van ...
Richtlijn 2002/15
 
06.05.2003  Definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen
Aanbeveling 2003/361
 
04.11.2003  Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van ...
Richtlijn 2003/88
 
05.07.2006  Toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking)
Richtlijn 2006/54
 
19.11.2008  Uitzendarbeid
Richtlijn 2008/104
 
16.02.2009  Tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van de EG (ECSA) en de Europese Federatie van vervoerswerknemers ...
Richtlijn 2009/13
 
16.04.2014  Minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het ...
Richtlijn 2014/50
 
15.05.2014  Handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot ...
Richtlijn 2014/67
 
19.12.2016  Uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de EU (COGECA), de Europese Federatie van ...
Richtlijn 2017/159
 
08.03.2016  Lancering van een raadpleging over een Europese pijler van sociale rechten
COM(2016)127
 
08.03.2016  Wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten
COM(2016)128
 
02.06.2016  Europese agenda voor de deeleconomie
COM(2016)356
 
26.04.2017  Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers
COM(2017)253
 
31.05.2017  Wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhaving en vaststelling van specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van ...
COM(2017)278
 

8.

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: EU-werkgelegenheidsbeleid, arbeidscontract, arbeidsvoorwaarden, collectieve arbeidsovereenkomst, ontslag, proeftijd, voorlichting van de werknemers.

9.

Betrokkenen

rapporteur Europees Parlement

schaduwrapporteurs Europees Parlement

rapporteurs medeadviserende commissies Europees Parlement

10.

Relevante raadplegingen

11.

Documenten

(60 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

24 juni 2019, Contributions on documents from the Commission
Contributions on documents from the Commission - Contribution - French National Assembly - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on transparent and predictable working conditions in the European Union
commissies/fracties: French National Assembly
20 juni 2019, LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS - Raad PE 43/1/19 REV 1
RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD BETREFFENDE TRANSPARANTE EN VOORSPELBARE ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE EUROPESE UNIE
20 juni 2019, - PB L 186, 2019
Directive (EU) 2019/1152 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on transparent and predictable working conditions in the European Union
13 juni 2019, NOTE - Raad 10280/19
Voting result Directive of the European Parliament and of the Council on transparent and predictable working conditions in the European Union (First reading) Adoption of the legislative act 3698th meeting of the Council of the European Union (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs) 13 and 14 June 2019, Luxembourg
29 mei 2019, 'I/A' ITEM NOTE - Raad 9327/19
Draft DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union (first reading) - Adoption of the legislative act
van: General Secretariat of the Council
aan: Permanent Representatives Committee/Council
29 mei 2019, 'I/A' ITEM NOTE - Raad 9327/19 ADD 1
Draft DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union (first reading) - Adoption of the legislative act - Statements
van: General Secretariat of the Council
aan: Permanent Representatives Committee/Council
24 mei 2019, LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS - Raad PE 43/19
RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
7 mei 2019, INFORMATION NOTE - Raad 8441/19
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union - Outcome of the European Parliament's first reading (Strasbourg, 15 to 18 April 2019)
van: General Secretariat of the Council
aan: Permanent Representatives Committee/Council
16 april 2019, Aangenomen teksten (voorlopige uitgave) - T8-0379/2019
Aangenomen teksten (voorlopige uitgave) - Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2019 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
11 april 2019, Briefing - Ondersteunende analyse
Briefing - Ondersteunende analyse - Ensuring more transparent and predictable working conditions
van: KISS Monika
commissies/fracties: Dg Eprs / Members' Research Service
10 april 2019, Amendementen op A-documenten (Verslagen) 136-140
Amendementen op A-documenten (Verslagen) - Verslag Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken
van: Ulvskog Marita; Kuneva Kostadinka; Scholz Helmut; Vallina Ángela; López Bermejo Paloma; González Peñas Tania; Papadimoulis Dimitrios; Kouloglou Stelios; Albiol Guzmán Marina
fracties: GUE/NGL
15 februari 2019, Brief van COREPER ter bevestiging van overeenstemming
Brief van COREPER ter bevestiging van overeenstemming - Letter from the Council to Parliament confirming the provisional agreement reached on transparent and predictable working conditions in the European Union
EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken
rapporteur: Calvet Chambon Enrique
15 februari 2019, In het kader van interinstitutionele onderhandelingen overeengekomen tekst
In het kader van interinstitutionele onderhandelingen overeengekomen tekst - PROVISIONAL AGREEMENT RESULTING FROM INTERINSTITUTIONAL NEGOTIATIONS Proposal for a directive European Parliament and of the Council on transparent and predictable working conditions in the European Union
EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken
rapporteur: Calvet Chambon Enrique
12 februari 2019, REPORT - Raad 6188/19
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union - Analysis of the final compromise text with a view to agreement
van: General Secretariat of the Council
aan: Permanent Representatives Committee (Part 1)
12 februari 2019, REPORT - Raad 6188/19 ADD 1
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union - Analysis of the final compromise text with a view to agreement
van: General Secretariat of the Council
aan: Permanent Representatives Committee (Part 1)
4 februari 2019, REPORT - Raad 5878/19 (inhoud niet openbaar)
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union - Preparation for the trilogue
van: Presidency
aan: Permanent Representatives Committee (Part 1)
22 januari 2019, COVER NOTE - Raad 13590/18 ADD 1 REV 1 - COM(2018)800
BIJLAGEN bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Werkprogramma van de Commissie voor 2019 Beloften nakomen en de toekomst voorbereiden
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
aan: Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union
22 januari 2019, REPORT - Raad 5408/19 (inhoud niet openbaar)
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union - Preparation for the trilogue
van: Presidency
aan: Permanent Representatives Committee (Part 1)
21 december 2018, NOTE - Raad 15851/18
Provisional agendas for Council meetings, during the first semester of 2019 (the Romanian Presidency)
van: General Secretariat of the Council
aan: Delegations
26 oktober 2018, Verslag - A8-0355/2018
Verslag - ERRATUM<br/>over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie<br/>(COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken
rapporteur: Calvet Chambon Enrique
25 oktober 2018, COVER NOTE - Raad 13590/18 ADD 1 - COM(2018)800
ANNEXES to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Commission Work Programme 2019 Delivering what we promised and preparing for the future
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
aan: Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union
25 oktober 2018, - PB C 387, 2018
Advies van het Europees Comité van de Regio’s over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
3 oktober 2018, Opinions
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid
rapporteur: Arena Maria
27 september 2018, Opinions
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
EP-Commissie Juridische zaken
rapporteur: Chrysogonos Kostas
10 augustus 2018, - PB C 283, 2018
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (COM(2017) 797 final — 2017/0355 (COD))
2 augustus 2018, Officiële post - Binnenkomende post
Officiële post - Binnenkomende post - OPINION OF A NATIONAL PARLIAMENT (RO) ON THE PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON TRANSPARENT AND PREDICTABLE WORKING CONDITIONS IN THE EU (COM(2017) 797)
van: IBRAM ILHAN
13 juli 2018, Amendementen op ontwerpadvies
Amendementen op ontwerpadvies - AMENDEMENTEN 24 - 143 - Ontwerpadvies Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid
5 juli 2018, Amendementen op ontwerpadvies
Amendementen op ontwerpadvies - AMENDMENTS 45 - 255 - Draft opinion Transparent and predictable working conditions in the European Union
EP-Commissie Juridische zaken
28 juni 2018, Amendementen op ontwerpadvies
Amendementen op ontwerpadvies - AMENDEMENTEN 605 - 891 - Ontwerpverslag Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken
28 juni 2018, Amendementen op ontwerpadvies
Amendementen op ontwerpadvies - AMENDEMENTEN 313 - 604 - Ontwerpverslag Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken
28 juni 2018, Amendementen op ontwerpadvies
Amendementen op ontwerpadvies - AMENDEMENTEN 77 - 312 - Ontwerpverslag Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken
21 juni 2018, OUTCOME OF PROCEEDINGS - Raad 10299/18
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union - General approach
van: General Secretariat of the Council
aan: Delegations
14 juni 2018, REPORT - Raad 10054/18
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union - General approach
van: Permanent Representatives Committee
aan: Council
8 juni 2018, REPORT - Raad 9830/18 (inhoud niet openbaar)
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union - General approach
van: Presidency
aan: Permanent Representatives Committee (Part 1)
5 juni 2018, REPORT - Raad 9412/18 COR 1 (inhoud niet openbaar)
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union
van: Presidency
aan: Permanent Representatives Committee (Part 1)
1 juni 2018, REPORT - Raad 9412/18 ADD 1 (inhoud niet openbaar)
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union
van: Presidency
aan: Permanent Representatives Committee (Part 1)
1 juni 2018, REPORT - Raad 9412/18 (inhoud niet openbaar)
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union
van: Presidency
aan: Permanent Representatives Committee (Part 1)
29 mei 2018, Ontwerpverslag
Ontwerpverslag - ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken
rapporteur: Calvet Chambon Enrique
24 mei 2018, Ontwerpadvies
Ontwerpadvies - ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
EP-Commissie Juridische zaken
rapporteur: Chrysogonos Kostas
18 mei 2018, NOTE - Raad 8429/18 (inhoud niet openbaar)
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union
van: General Secretariat of the Council
aan: Working Party on Social Questions
16 mei 2018, COVER NOTE - Raad 8911/18
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union [doc. 16018/17 + ADD1-ADD2 - COM(2017) 797 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
van: Romanian Chamber of Deputies
aan: The President of the Council of the European Union
3 mei 2018, COVER NOTE - Raad 8007/18
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union [doc. 16018/17 + ADD1-ADD2 - COM(2017) 797 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
van: Austrian Bundesrat
aan: The President of the Council of the European Union
20 april 2018, NOTE - Raad 7905/18 (inhoud niet openbaar)
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union
van: General Secretariat of the Council
aan: Working Party on Social Questions
26 maart 2018, NOTE - Raad 7101/18 (inhoud niet openbaar)
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union
van: General Secretariat of the Council
aan: Working Party on Social Questions
21 maart 2018, COVER NOTE - Raad 7411/18 ADD 1 - SWD(2018)67
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Monitoring the implementation of the European Pillar of Social Rights
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
aan: Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union
9 maart 2018, COVER NOTE - Raad 7034/18
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union [doc. 16018/17 + ADD1-ADD2 - COM(2017) 797 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
van: The Spanish Parliament
aan: The President of the Council of the European Union
9 maart 2018, COVER NOTE - Raad 7032/18
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union [doc. 16018/17 + ADD1-ADD2 - COM(2017) 797 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
van: The Portuguese Parliament
aan: The President of the Council of the European Union
5 maart 2018, Standpunt over documenten van de Commissie
Standpunt over documenten van de Commissie - GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE SUBSIDIARITEIT Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
EP-Commissie Juridische zaken
commissies/fracties: Swedish Parliament
27 februari 2018, NOTE - Raad 6424/18 (inhoud niet openbaar)
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union
van: General Secretariat of the Council
aan: Working Party on Social Questions
29 januari 2018, NOTE - Raad 5604/18
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union
van: Presidency
aan: Working Party on Social Questions
29 januari 2018, NOTE - Raad 5603/18
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union
van: General Secretariat of the Council
aan: Working Party on Social Questions
9 januari 2018, SWD/SEC-documenten - SWD(2017)479
SWD/SEC-documenten - Werkdocument van de diensten van de Commissie samenvatting van de effectbeoordeling bij Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
9 januari 2018, SWD/SEC-documenten - SWD(2017)478
SWD/SEC-documenten - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on transparent and predictable working conditions in the European Union
EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken; EP-Commissie Juridische zaken; EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid; EP-Commissie Vervoer en toerisme
9 januari 2018, COM - documenten - COM(2017)797
COM - documenten - Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
22 december 2017, COVER NOTE - Raad 16018/17 - COM(2017)797
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
aan: Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union
22 december 2017, COVER NOTE - Raad 16018/17 ADD 2 - SWD(2017)479
WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
aan: Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union
22 december 2017, COVER NOTE - Raad 16018/17 ADD 1 - SWD(2017)478
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on transparent and predictable working conditions in the European Union
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
aan: Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union
21 december 2017, Samenvatting van de effectbeoordeling - SWD(2017)479
Samenvatting van de effectbeoordeling - Executive summary of the Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on transparent and predictable working conditions in the European Union
21 december 2017, Effectbeoordeling - SWD(2017)478
Effectbeoordeling - Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on transparent and predictable working conditions in the European Union
21 december 2017, Richtlijn - COM(2017)797
Richtlijn - Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

12.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.