Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Richtlijn transparante en ...

Als onderdeel van de follow-up van de Europese pijler van sociale rechten heeft de Europese Commissie eind december een voorstel voor een nieuwe richtlijn voor meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de hele EU goedgekeurd. Hierin stelt de Commissie voor om de bestaande verplichtingen om elke werknemer in kennis te stellen van haar of zijn arbeidsvoorwaarden aan te vullen en te moderniseren. Daarnaast wordt voorgesteld nieuwe minimumnormen te introduceren om te garanderen dat alle werknemers, ook die met atypische contracten, duidelijkere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden krijgen.

De richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU

Het richtlijnvoorstel COM (2017) 797 vervangt de bestaande ‘richtlijn betreffende de verplichtingen van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of- verhouding van toepassing zijn (91/533/EEG)’. Het voorstel actualiseert de minimumvereisten op het gebied van informatie over de arbeidsvoorwaarden teneinde een passende mate van transparantie en voorspelbaarheid over de arbeidsrelatie te waarborgen. Voorts worden criteria vastgelegd voor de definitie van onder meer ‘de werknemer’ en een aantal nieuwe materiële rechten, waaronder een maximumproeftijd van 6 maanden, geïntroduceerd om de voorspelbaarheid en zekerheid over arbeidsvoorwaarden te verbeteren, vooral voor werknemers in een onzekere arbeidssituatie.

Het richtlijnvoorstel is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken:

 • 1. 
  algemene bepalingen over toepassingsbereik en definities,
 • 2. 
  informatie over de arbeidsrelatie,
 • 3. 
  minimumeisen inzake de arbeidsvoorwaarden,
 • 4. 
  horizontale bepalingen inzake rechtsbescherming.

Het richtlijnvoorstel bevat in het eerste hoofdstuk, naast bepalingen over het toepassingsgebied een definitie van de begrippen werknemer, werkgever, arbeidsrelatie, werkrooster en referentiedagen en -uren.

In het tweede hoofdstuk ‘Informatie over de arbeidsrelatie’ van het richtlijnvoorstel gaat het om een actualisatie van de - op grond van richtlijn 91/533/EEG - bestaande informatieverplichting van de werkgever om de werknemer in kennis te stellen van de belangrijkste gegevens van de arbeidsrelatie.

Hoofdstuk drie over ‘Minimumeisen inzake de arbeidsvoorwaarden’ is nieuw. Het gaat om de introductie van materiële minimumrechten.

Tot slot voorziet het richtlijnvoorstel in horizontale bepalingen inzake de rechtsbescherming van werknemers ontleend aan de Europese gelijkebehandelingswetgeving. De Commissie gaat hiertoe over omdat uit de Refit-evaluatie is gebleken dat bestaande mechanismen, zoals schadevorderingen, minder doeltreffend zijn dan systemen die ook voorzien in sancties zoals forfaitaire bedragen of verlies van vergunningen.

1.

Effect op de woningcorporaties

Marianne Thyssen, Europese commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit vindt dat iedere Europeaan die een arbeidscontract afsluit recht moet hebben op antwoorden op de volgende vragen: Heb ik een proefperiode? Wat zijn mijn werkuren? Moet ik een verplichte opleiding volgen? Hierom heeft de Commissie een voorstel om de 25 jaar oude richtlijn Schriftelijke Verklaring (91/533/CEE) te moderniseren gepresenteerd. Contractuele relaties moeten transparant en voorspelbaar zijn, vindt de Commissie. Ook nieuwe vormen van contractuele relaties moeten aan die voorwaarden voldoen. Het voorstel voegt ook nieuwe rechten toe voor werknemers. Informatie over de volgende elementen moeten volgens de Commissie verplicht vermeld staan in het contract:

 • • 
  proefperiode (van max. 6 maanden, behalve wanneer een langere periode 'objectief' gerechtvaardigd is)
 • • 
  betaling van overuren
 • • 
  informatie over werkuren voor werknemers met zeer variable werkuren
 • • 
  een sociale zekerheidssysteem waarin bijdragen worden betaald

De hieronder staande rechten worden ook vermeld in het nieuwe voorstel:

 • • 
  een werkgever kan zijn werknemer niet langer verbieden om voor een ander bedrijf te werken;
 • • 
  een werknemer kan stabieler werk vragen aan zijn werkgever. Die laatste moet binnen de maand schriftelijk antwoorden (3 maanden voor het MKB);
 • • 
  Het principe van "gunstig vermoeden": als er niks anders vermeld wordt in het contract over de duur van de proefperiode of de arbeidsrelatie wordt ervan uitgegaan dat er geen proefperiode is en dat de arbeidsrelatie van onbepaalde duur is;
 • • 
  op contracten van minder dan 8 uur per maand is de richtlijn niet van toepassing, maar als er geen arbeidstijd vermeld wordt (zero hour contracts), is de richtlijn wél van toepassing, aldus het voorstel.

2.

Beïnvloedingsmogelijkheden

De Commissie heeft de richtlijn in december 2017 gepresenteerd aan het Parlement en de Raad. Overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure wordt dit voorstel momenteel bestudeerd door het Europees Parlement en de Raad. Beïnvloeding is nog mogelijk in het Europees Parlement en in de Raad.

3.

Stakeholders

In het Parlement is de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken verantwoordelijk. De rapporteur is de Spanjaard Enrique Calvet Chambon.

4.

Europees dossier

5.

Meer informatie

 
 • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.