Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

Op 1 februari heeft de Europese Commissie herziene Europese drinkwater wetgeving voorgesteld COM (2017) 753. Het voorstel voor een herziening van de Drinkwaterrichtlijn (98/83/EG) zal de kwaliteit en de toegankelijkheid van het drinkwater verbeteren en burgers betere informatie verschaffen. Het recht op toegang tot essentiële diensten van goede kwaliteit, waaronder water, is een van de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten die tijdens de Top van Göteborg unaniem is bekrachtigd door de staatshoofden en regeringsleiders. Het wetgevingsvoorstel is bedoeld om dit recht te waarborgen en is daarmee een reactie op het eerste succesvolle Europees burgerinitiatief, "Right2Water", waarvoor 1,6 miljoen handtekeningen zijn verzameld ter ondersteuning van een betere toegang tot veilig drinkwater voor alle Europeanen.

1.

De Drinkwaterrichtlijn

De meeste mensen in de EU hebben een zeer goede toegang tot drinkwater van hoge kwaliteit. Dit is het resultaten van reeds lang bestaande EU-wetgeving waarmee de Europeanen worden verzekerd van toegang tot drinkwater van hoge kwaliteit. De Commissie wil ervoor zorgen dat deze kwaliteit op de lange termijn in stand wordt gehouden. Door de aanpassing van de regels die de Commissie voorstelt, zullen de kwaliteit en de veiligheid van het water worden verbeterd, doordat nieuwe en opkomende stoffen worden toegevoegd aan de lijst van criteria voor het bepalen van de waterveiligheid (zoals de legionella en chloraat). Deze toevoegingen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

2.

Voortgang dossier

Het voorstel voor aanpassing van de huidige Drinkwaterrichtlijn is in februari 2018 ingediend door de Europese Commissie. In mei 2018 heeft het Comité van de Regio's haar opinie aangenomen (rapporteur: Mark Weinmeister), waarin ze onder andere een EU-breed beoordelingssysteem eiste voor materialen die in contact komen met drinkwater en benadrukte dat gezond drinkwater een essentiële openbare dienst is. In juli 2018 pleitte het Economisch en Sociaal Comité (rapporteur: Gerardo Larghi) in haar opinie tegen de privatisering van water en voor het aannemen van wetten die de lidstaten ertoe verplichten drinkwater te voorzien voor kwetsbare groepen.

Op 10 september is het ontwerpverslag met haar maar liefst 878 amendementen goedgekeurd door het ENVI Comité (rapporteur: Michel Dantin). Daarin zijn ook de voorstellen en ideeën van de woningcorporaties grotendeels opgenomen. Zo hebben de woningcorporaties gepleit voor:

  • verduidelijking van de ambigue begrippen van openbare en particuliere gebouwen
  • beperking van de risicovolle aanpak van waterveiligheid tot prioritaire gebouwen

De plenaire stemming wordt verwacht op 22 oktober 2018 plaats te vinden en de uiteindelijke herziening zal naar verwachting nog voor het nieuwe jaar officieel aangenomen worden.

3.

Effect op woningcorporaties

Dit voorstel beoogt om de positie van de consumenten te versterken door de watervoorzieningsbedrijven te verplichten om de consumenten duidelijkere informatie te verschaffen over het waterverbruik, de kostenstructuur en de prijs per liter om een vergelijking met de prijzen van gebotteld water mogelijk te maken. Dit zal bijdragen aan het bereiken van twee milieudoelstellingen, namelijk vermindering van onnodig gebruik van plastic en verkleining van de koolstofvoetafdruk van de EU, alsmede aan de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

Een belangrijke verandering in de wetgeving zorgt ervoor dat het publiek gemakkelijke, gebruikersvriendelijke toegang krijgt – ook online – tot informatie over het aanbod en de kwaliteit van het drinkwater in hun woonomgeving, om zo het vertrouwen in leidingwater te vergroten. Volgens ramingen kunnen de nieuwe maatregelen de potentiële gezondheidsrisico's in verband met drinkwater verminderen van 4 % tot minder dan 1 %.

Een beter beheer van drinkwater uit lidstaten zal waterverspilling voorkomen en bijdragen aan de verkleining van de CO2-voetafdruk. Het voorstel zal daarom een zinvolle bijdrage leveren tot de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor 2030 (doelstelling 6) en de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering. De nieuwe risicogeoriënteerde benadering van veiligheid maakt het mogelijk om meer doelgerichte controles te verrichten waar de risico's hoger zijn. Tegelijkertijd zal de Commissie zich ook extra inspannen voor standaardisering, om ervoor te zorgen dat bouwproducten in de watersector in de hele interne markt van de EU, zoals reservoirs en leidingen, geen drinkwater vervuilen.

4.

Beïnvloedingsmogelijkheden

De Europese Commissie heeft op 2 februari 2018 het voorstel gepresenteerd aan de Raad en het Europees Parlement. Mogelijkheid om invloed uit te oefenen is nog volop aanwezig in het Parlement en de Raad.

5.

Stakeholders

De belangrijkste stakeholders die het onderwerp nu behandelen, zijn de nationale overheden en het Europees Parlement. In het Parlement is de Christen-democraat Michel Dantin (Frankrijk) de Rapporteur. De Milieucommissie in het EP is verantwoordelijk voor het dossier.

6.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.