Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Raadpleging Afvalwaterrichtlijn

De Europese Commissie heeft een raadpleging uitgeschreven met als doel informatie te verzamelen over de kwaliteit van Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater. Omdat deze richtlijn in 1991 werd aangenomen en dus intussen 27 jaar oud is, vindt de Europese Commissie het wenselijk deze, indien nodig, te vervangen door de Afvalwaterrichtlijn. Daarom polst de Europese Commissie onder andere:

 • 1. 
  Of de richtlijn haar oorspronkelijke doel nog steeds vervult
 • 2. 
  Of er nieuwe gevaarlijke stoffen ontdekt zijn
 • 3. 
  Of, en indien ja, waar modernisering noodzakelijk is
 • 4. 
  Of de kosten die gepaard gingen met de implementatie van de richtlijn verantwoord waren

Technologische ontwikkelingen, de uitputting van belangrijke hulpbronnen, recentelijk zichtbare gevolgen van klimaatverandering en de ambitie om een Europese circulaire economie te creëren gaven aanleiding tot het herzien van de richtlijn.

Zowel burgers als organisaties kunnen tot 19 oktober 2018 kunnen deelnemen aan de raadpleging. Deze zal uit drie delen bestaan: een algemeen deel over de persoon of organisatie, een deel bestaande uit vragen voor het publiek, en een derde deel bestaande uit vragen aan deskundigen van afvalwater.

De Richtlijn Stedelijk Afvalwater (RL 91/271/EEG) bepaalt binnen welke termijn en volgens welke prioriteiten de sanering van het stedelijk afvalwater moet gebeuren. Volgens de richtlijn vallen zowel huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater als afvloeiend hemelwater onder de term ‘stedelijk afvalwater’. Ter bevordering van milieubescherming dienen alle agglomeraties over rioolstelsels beschikken die geschikt zijn om het afvalwater voldoende te zuiveren. De ratio daarachter vindt haar basis in de gevaarlijke en vervuilende stoffen in het afvalwater, die problematisch zijn voor het milieu indien het water niet voldoende gezuiverd wordt. Nederland voldoet sinds 2007 aan alle voorwaarden die in de richtlijn zijn gesteld.

1.

Effect op de woningcorporaties

Indien de Richtlijn Stedelijk Afvalwater naar aanleiding van de raadpleging wordt gewijzigd of vervangen, kan dit een sterk effect hebben op de woningcorporaties. Volgens de prognose zal de raadpleging leiden tot aanzienlijke hogere zuiveringseisen alsook alternatieve wijzen van milieubescherming, mede als gevolg van de ontdekking van nieuwe gevaarlijke stoffen die volgens het huidige afvoersysteem niet weggefilterd kunnen worden.

Concreet kan de raadpleging ertoe leiden dat men bij het bouwen van een woning meer aandacht zal moeten besteden aan de organisatie van de verschillende waterstromen rond en in het gebouw, alsook dat men regenwater en grijs water als drinkwater gaat recycleren om het drinkwaterverbruik naar een minimum te herleiden, waardoor vereist kan worden dat alternatieve waterbronnen worden ingezet.

2.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Deze raadpleging is de eerste stap in het proces dat de Europese Commissie toepast om tot nieuwe Europese wetgeving te komen. Dit betekent dat de wijziging of vervanging van de Richtlijn op dit moment besproken wordt, maar dat er nog geen concreet voorstel op tafel ligt. Ten gevolge hiervan zijn de beïnvloedingsmogelijkheden ruim. Tot 19 oktober 2018 zijn zowel particulieren als organisaties vrij hun mening te uiten via de raadpleging. Daarna kan men zowel de Europese Commissie beïnvloeden bij de formulering van hun voorstel tot wijziging van de bestaande richtlijn uit 1991.

3.

Stakeholders

Op Europees niveau zijn de Europese Commissie, omdat zij het initiatiefrecht heeft, de Raad en het Europees Parlement de voornaamste stakeholders omdat zij voor de uiteindelijke besluitvorming instaan. Aangezien het om een richtlijn gaat, worden de wijze en mate van implementatie - met verplichte inachtneming van de minimumeisen zoals bepaald in de richtlijn - overgelaten aan de lidstaten.

4.

Meer informatie

 
 • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.