Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

  Inhoud

  1. Tekst
  2. Meer informatie

  1.

  Tekst

   

  Europees Parlement

  2014-2019

  Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

  2017/0355(COD)

  3.10.2018

  ADVIES

  van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

  aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zake

  inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

  PA_Legam

  AMENDEMENTEN

  De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

  Amendement 1

  Voorstel voor een richtlijn

  Visum 1

  Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 153, lid 1, onder b), en lid 2, onder b), Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 153, lid 1, onder b), lid 2, onder b),

  en artikel 157,

  Amendement 2

  Voorstel voor een richtlijn

  Visum 2

  Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 153, lid 1, onder b), en lid 2, onder b), Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 153, lid 1, onder b), artikel 153, lid 2, onder b), alsmede artikel 157, leden 1 tot en met 3,

  arbeidsmarktparticipatie, arbeidsvoorwaarden en loopbaanontwikkeling, en het recht op gelijk loon voor arbeid van gelijke waarde, overeenkomstig artikel 157, leden 1 tot en met 3, VWEU.

  Amendement 4

  Voorstel voor een richtlijn Overweging 3 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  (3 bis) Erkent dat collectieve arbeidsovereenkomsten die worden onderhandeld tussen werkgeversverenigingen en de organisaties die werknemers vertegenwoordigen cruciaal zijn voor het voorkomen en wegnemen van de verstoringen van de arbeidsmarkt die het gevolg zijn van de opkomst van nieuwe soorten arbeidsverhoudingen, die vaak worden gekenmerkt door precaire en onzekere arbeidsrelaties, waarvan met name vrouwen de nadelen ondervinden; collectieve onderhandelingen vormen derhalve een belangrijk instrument om de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op de werkvloer weg te nemen. -

  deeltijdse banen en sectoren met lage lonen, en dat zij een lager uurloon ontvangen dan mannen, ook al verrichten zij gelijkwaardig werk en ook al is hun opleidingsniveau inmiddels gelijk aan of hoger dan dat van mannen;

  Amendement 6

  Voorstel voor een richtlijn Overweging 3 quater (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  (3 quater) Benadrukt de noodzaak dat

  lidstaten een juridisch kader vaststellen waarbinnen de nodige maatregelen kunnen worden genomen om gelijke beloning voor gelijke arbeid te garanderen in alle arbeidsrelaties, ongeacht hun aard of duur, als een manier om te garanderen dat vrouwen en mannen gelijk worden betaald en de aanhoudende ongelijkheden te verminderen waardoor vrouwen niet alleen aanzienlijk minder betaald krijgen dan mannen, maar ook een groter risico lopen op armoede en sociale uitsluiting.

  feit dat de componenten van de beloning die verplicht zijn bij wet of collectieve arbeidsovereenkomst niet zijn opgenomen in die informatie, mag geen reden zijn om ze niet aan de werknemer mee te delen. uitgesplitst naar geslacht, voor categorieën werknemers die hetzelfde of gelijkwaardig werk doen. Het verstrekken van dergelijke informatie moet gebeuren zonder afbreuk te doen aan de vrijheid van werkgevers om aanvullende elementen van beloning, zoals eenmalige betalingen, aan te bieden. Het feit dat de componenten van de beloning die verplicht zijn bij wet of collectieve arbeidsovereenkomst niet zijn opgenomen in die informatie, mag geen reden zijn om ze niet aan de werknemer mee te delen.

  Amendement 8

  Voorstel voor een richtlijn Overweging 19

  Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  • (19) 
   Proeftijden stellen werkgevers in (19) Proeftijden stellen werkgevers in

  staat na te gaan of werknemers geschikt zijn voor de functie waarvoor zij zijn aangesteld terwijl zij hen kunnen begeleiden met advies en opleiding. Dergelijke perioden kunnen gepaard gaan met een beperkte bescherming tegen ontslag. Een intrede op de arbeidsmarkt of een overgang naar een nieuwe functie mag niet gepaard gaan met aanhoudende

  onzekerheid. Daarom moeten proeftijden een redelijke tijdsduur hebben, zoals

  vastgesteld in de Europese pijler van

  sociale rechten. Een groot aantal lidstaten

  heeft een algemene maximale duur van de proeftijd vastgesteld tussen drie en zes

  maanden, wat als redelijk moet worden beschouwd. Proeftijden mogen langer zijn dan zes maanden als dat gerechtvaardigd

  is door de aard van het werk (zoals voor leidinggevende functies) en als het in het belang van de werknemer is, zoals in het geval van langdurige ziekte of in het kader van specifieke maatregelen ter bevordering van vaste banen, met name voor jonge werknemers. staat na te gaan of werknemers geschikt zijn voor de functie waarvoor zij zijn aangesteld terwijl zij hen kunnen begeleiden met advies en opleiding. Dergelijke perioden kunnen gepaard gaan met een beperkte bescherming tegen ontslag. Een intrede op de arbeidsmarkt of een overgang naar een nieuwe functie mag niet gepaard gaan met aanhoudende

  onzekerheid. Proeftijden mogen niet worden gebruikt als mechanisme voor de uitbuiting van werknemers waarbij werknemers gedurende langere tijd gegarandeerd werk hebben tegen een laag loon en vervolgens aan het eind van de proeftijd worden ontslagen. Dit zou namelijk een manier zijn om contracten voor bepaalde tijd te vervangen door meer onzekere contracten, een praktijk die vrouwen wederom onevenredig benadeelt. Proeftijden mogen niet langer duren dan

  drie maanden en zijn idealiter zelfs nog

  korter. In naar behoren onderbouwde gevallen, bijvoorbeeld wanneer de technische complexiteit van de werkzaamheden of het hoge

  verantwoordelijkheidsniveau van de functie van de werknemer dit rechtvaardigt of wanneer de werknemer wordt aangesteld op een leidinggevende

  functie, mogen proeftijden langer zijn dan

  drie maanden. De lidstaten moeten wetgeving aannemen waarin wordt

  bepaald in welke uitzonderlijke gevallen de proeftijd langer mag zijn dan drie maanden en wat in die gevallen passende perioden zijn.

  Amendement 9

  Voorstel voor een richtlijn Overweging 26

  Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  • (26) 
   Als werkgevers bij wet of (26) Als werkgevers bij wet of

  collectieve overeenkomst verplicht zijn hun werknemers van opleiding te voorzien voor het uitvoeren van het werk waarvoor zij zijn aangeworven, is het belangrijk ervoor te zorgen dat dergelijke opleiding gelijkelijk wordt gegeven, ook aan personen met atypisch werk. De kosten van dergelijke opleiding mogen niet aan de werknemer worden aangerekend of worden ingehouden of afgetrokken van zijn of haar loon. collectieve overeenkomst verplicht zijn hun werknemers van opleiding te voorzien voor het uitvoeren van het werk waarvoor zij zijn aangeworven, is het belangrijk ervoor te zorgen dat dergelijke opleiding

  gelijkelijk en zonder discriminatie op welke grond dan ook, bijvoorbeeld geslacht, wordt gegeven, ook aan personen met atypisch werk. De kosten van dergelijke opleiding mogen niet aan de werknemer worden aangerekend of worden ingehouden of afgetrokken van zijn of haar

  loon. De opleiding moet onder werktijd plaatsvinden.

  beginsel van gelijke beloning voor hetzelfde of gelijkwaardig werk moet worden geëerbiedigd – en op de arbeidsvoorwaarden, ongeacht het type contract, zoals gedefinieerd in deze richtlijn, dat de werknemer heeft.

  Amendement 11

  Voorstel voor een richtlijn Overweging 32

  Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  • (32) 
   Werknemers die gebruikmaken van (32) Werknemers die gebruikmaken van

  de rechten krachtens deze richtlijn, moeten worden beschermd tegen ontslag of gelijkaardig nadeel (zoals een oproepwerker aan wie niet langer werk wordt toegewezen) of tegen alle voorbereidingen voor een mogelijk ontslag op grond van het feit dat zij van dergelijke rechten wilden gebruikmaken. Als werknemers van mening zijn dat zij op grond daarvan zijn ontslagen of een gelijkaardig nadeel hebben ondervonden, moeten de werknemers en de bevoegde

  instanties de werkgever kunnen verzoeken om gegronde redenen op te geven voor het ontslag of de gelijkaardige maatregel. de rechten krachtens deze richtlijn, moeten worden beschermd tegen ontslag of gelijkaardig nadeel (zoals een oproepwerker aan wie niet langer werk wordt toegewezen) of tegen alle voorbereidingen voor een mogelijk ontslag op grond van het feit dat zij van dergelijke rechten wilden gebruikmaken. Als werknemers van mening zijn dat zij op grond daarvan zijn ontslagen of een gelijkaardig nadeel hebben ondervonden, moeten de werknemers en de bevoegde instanties de werkgever verzoeken om gegronde redenen op te geven voor het ontslag of de gelijkaardige maatregel en de werknemer terug in dienst te nemen indien de aangedragen redenen

  ongegrond zijn. De relevante autoriteiten zorgen ervoor dat de werknemer wordt gecompenseerd voor de veroorzaakte schade en zijn bevoegd om de bedrijven die zich schuldig maken aan dergelijke praktijken, sancties op te leggen. Er moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan situaties die met name vrouwen treffen en situaties die het resultaat zijn van discriminatie op grond van moederschap. De laatstgenoemde situaties moet worden opgevat als verzwarende omstandigheden.

  Voorstel voor een richtlijn Artikel 1 – lid 6

  Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  • 6. 
   De lidstaten kunnen besluiten de Schrappen

  verplichtingen van de artikelen 10 en 11 en artikel 14, onder a), niet toe te passen op natuurlijke personen die deel uitmaken van een huishouden en die werken in dat huishouden.

  Amendement 13

  Voorstel voor een richtlijn Artikel 3 – lid 2 – letter e

  Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  • e) 
   indien het een tijdelijke e) indien het een tijdelijke

  arbeidsrelatie betreft: de einddatum of de voorzienbare duur ervan; arbeidsrelatie betreft: de einddatum of de

  voorzienbare duur ervan; de naam van de inlenende onderneming in het geval van uitzendkrachten en de vergoedingsregelingen van de inlenende onderneming om gelijke beloning te waarborgen;

  Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  • h) 
   de duur van het betaald verlof h) de duur van het betaald verlof en de

  waarop de werknemer recht heeft of, indien deze op het moment waarop de informatie wordt verstrekt niet kan worden aangegeven, de wijze waarop dit verlof wordt toegekend en vastgesteld; verschillende manieren voor het opnemen van het verlof waarop de werknemer recht heeft of, indien deze op het moment waarop de informatie wordt verstrekt niet kan worden aangegeven, de wijze waarop dit verlof wordt toegekend en vastgesteld;

  Amendement 16

  Voorstel voor een richtlijn Artikel 3 – lid 2 – letter i bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  i bis) alle prerogatieven en rechten waarop werknemers recht hebben, zoals uitkeringen bij ziekte, moederschap en gelijkwaardig, ouderschap, vaderschap, zorg-, invaliditeits- en werkloosheidsuitkeringen, vervroegd pensioen, ouderdoms- en overlevingspensioen of gezinstoeslagen;

  Amendement 17

  Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  m bis) ter wille van de transparantie en de bestrijding van loondiscriminatie waarmee vrouwen op de arbeidsmarkt worden geconfronteerd, de salarisschaal die van toepassing is op werknemers op basis van de aan hen daadwerkelijk door de onderneming toegekende functie, op grond van de arbeidsrelatie met de werkgever;

  Amendement 19

  Voorstel voor een richtlijn Artikel 3 – lid 2 – letter m ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  m ter) het geheel van prerogatieven waarop de werknemers recht hebben en die voortvloeien uit de arbeidsrelatie met hun werkgever, maar ook het geheel van sociale rechten verworven op grond van hun hoedanigheid van werknemer in de zin van artikel 2, lid 1, onder a), van onderhavige richtlijn, zoals moederschapsverlof, vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, alsmede de toegang tot opleidingen waar zij recht op hebben en de uitvoeringsregeling daarvan;

  Amendement 21

  Voorstel voor een richtlijn Artikel 11 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement -

  Artikel 11 bis -

  Gelijke behandeling en non-discriminatie

  De lidstaten garanderen de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor hetzelfde of gelijkwaardig werk en treffen maatregelen om te garanderen dat werkgevers in ondernemingen en organisaties regelmatig informatie verstrekken over de gemiddelde beloning per categorie werknemers of functie, opgesplitst naar geslacht.

  De lidstaten zorgen ervoor dat alle vormen van discriminatie ten aanzien van alle elementen en voorwaarden van beloning, gelijke behandeling en kansen met betrekking tot de toegang tot en de voorwaarden van arbeid, ongeacht de arbeidsstatus van werknemers, worden uitgebannen.

  Amendement 22

  Voorstel voor een richtlijn Artikel 12 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement -

  Artikel 12 bis -

  Gelijke behandeling

  De lidstaten zorgen ervoor dat het beginsel van gelijke beloning en arbeidsvoorwaarden van toepassing is op alle werknemers, ongeacht hun arbeidsstatus. De lidstaten zorgen ervoor dat discriminatie ten aanzien van alle elementen en voorwaarden van beloning en arbeidsvoorwaarden wordt

  uitgebannen; hierbij is de arbeidsstatus niet relevant.

  Amendement 24

  Voorstel voor een richtlijn Artikel 16 – alinea 1 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  De lidstaten nemen maatregelen om psychologische en seksuele intimidatie op het werk te voorkomen door middel van beleid dat voorziet in preventiemaatregelen, doeltreffende, transparante en vertrouwelijke procedures voor de behandeling van klachten, sancties voor daders, voorlichting en opleidingen voor werknemers en werkgevers en hulp voor bedrijven bij het opstellen van actieplannen om al deze maatregelen in te voeren.

  -

  Faciliteren van klachten

  Lidstaten zorgen voor specifieke en vertrouwelijke procedures voor de behandeling van klachten inzake psychologische en seksuele intimidatie.

  -

  PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

  Titel Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

  Document- en procedurenummers COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

  Bevoegde commissie

  Datum bekendmaking EMPL

  18.1.2018

  Advies uitgebracht door

  Datum bekendmaking FEMM

  18.1.2018

  Rapporteur voor advies

  Datum benoeming Maria Arena

  15.3.2018

  Behandeling in de commissie 10.7.2018

  Datum goedkeuring 27.9.2018

  Uitslag eindstemming +:

  –:

  0: 17

  2

  3

  Bij de eindstemming aanwezige leden Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers Stefan Eck, José Inácio Faria, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jordi Solé

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2) Marek Plura, Damiano Zoffoli

  HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

  17 +

  ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

  EFDD Daniela Aiuto

  GUE/NGL Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

  PPE José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

  S&D Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Damiano Zoffoli

  VERTS/ALE Jordi Solé, Ernest Urtasun

  2 - -

  ENF André Elissen

  PPE Anna Maria Corazza Bildt

  3 - 0

  ECR Jadwiga Wiśniewska

  PPE Marijana Petir, Michaela Šojdrová

  Verklaring van de gebruikte tekens: + : voor

  • : tegen

  0 : onthouding


   
   
   

  2.

  Meer informatie

  21 dec
  '17
  COM(2017)797 - Voorstel voor een richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
  Document­datum 03-10-2018
  Publicatie­datum 08-01-2019
  Betreft organisatie COMMITTEE ON WOMEN'S RIGHTS AND GENDER EQUALITY
  van Arena Maria
  externe link origineel bericht
   

  Inhoud

  • Home
  Geachte bezoeker,
  De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
  Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
  Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.